Pomáhame a sme na strane ľudí

Asymetrická odpoveď na hybridný útok nepriateľa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Asymetrická odpoveď na hybridný útok nepriateľa

Základom hybridnej vojny vedenej proti našej vlasti mocnými tohto sveta sú aj psychologické operácie. Ich hlavnými nástrojomi je vytváranie atmosféry rôznych hrozieb a neustáleho napätia prostredníctvom strachu a neistoty.  

Z uvedeného poznania vychádza naša odpoveď na tento stav – neštruktúrované asymetrické akcie v oblasti psychologických operácií. Tieto operácie sú vedené z vnútorného presvedčenia s vysokou motiváciou z pozície „nemáme čo stratiť“.

Základom je vnútorné odhodlanie a zbavenie sa strachu a akejkoľvek neistoty. Každá akcia je realizovaná v medziach medzinárodných zmlúv, ústavy a zákonov našej vlasti.  

Absencia akejkoľvek organizovanej štruktúry je jedným z najdôležitejších opatrení. Ak niet štruktúry, niet čo rozkladať. Nepriateľ tak nemá čo uchopiť a je zbavený možnosti realizovať  svoje rozkladné opatrenia. 

Nepravidelnosť asymetrickej odpovede spočívajúca v uskutočňovaní zdanlivo náhodných psychologických operácií bez akéhokoľvek vnútorného usporiadania s rôznou charakteristikou, zameraných na ciele v rôznych lokalitách a  rôznej strategickej úrovne, tak  zbavuje nepriateľa možnosti akejkoľvek vopred pripravenej reakcie. Jednoducho na takéto niečo nemá akokoľvek silný nepriateľ nikdy dosť prostriedkov.

Je potrebné si uvedomiť, že nepriateľ svoje operácie realizuje s cieľom získania určitej výhody a zisku. Ak brániaci sa jednotlivci pochopia, že nepriateľ im nedal žiadnu skutočnú možnosť voľby, že ich “postavil ku stene” a už “nemajú čo stratiť”,  ak sa pod tlakom tohto poznania zbavia strachu a neistoty, pričom si sami pre seba vytvoria veľmi silnú motiváciu prameniacu z vnútorného presvedčenia o absolútnej nevyhnutnosti ochrany svojich detí, svojej rodiny a svojej vlasti, tak žiaden nepriateľ  bojujúci za výhody a zisk nemá také nástroje, ktorými by niečo takéto dokázal dlhodobo ustáť.

MOR HO!

Pre celkový úspech je nevyhnutné, aby sme si uvedomili, že nám nikto nepomôže a že pomôcť si musí vedieť každý z nás sám. To, čo však môžeme urobiť ako pomoc pre iných je, že tí, ktorí si chcú pomôcť sami budú vzájomne zdieľať svoje skúsenosti, budú sa navzájom podporovať, budú si pomáhať nielen v malých skupinách na miestnej úrovni, ale aj na úrovni celej našej vlasti.  

Pochopenie, že nikto za mňa môj boj nevybojuje, že ho musím vybojovať ja sám, je rozhodujúce. Apatia a spoliehanie sa na pomoc iných dáva nepriateľovým operáciám krídla. Takéto rozhodnutie si potrebuje urobiť vo svojich myšlienkach každý jednotlivec  sám.

Neznamená to však, že jednotlivec, ktorý sa rozhodol bojovať zostane vo svojom boji sám. Takých, ako on bude stále viac a viac. Stačí, ak začne vo svojom okolí prostredníctvom bezpečných komunikačných nástrojov hľadať takých ľudí, ako je on sám. Stačí, ak sa s nimi začne bezpečným neštruktúrovaným spôsobom v malých miestnych skupinách sieťovať. Ak to takým istým spôsobom urobí aj na úrovni celej našej vlasti, tak takýto jednotlivec je pripravený zapojiť sa do asymetrických psychologických operácií vedených proti nepriateľovi, ktorý napadol jeho deti, jeho rodinu, jeho vlasť.

Nevyhnutným opatrením, ktoré v prvom kroku potrebujeme vykonať je skomplikovať nepriateľovi monitorovanie komunikácie prostredníctvom vykonania softvérových úprav v mobilnom telefóne a na e-mailových účtoch.

 • Na mobilnom telefóne odporúčame v “Nastaveniach” v časti “Aplikácie” zakázať  nasledovné aplikácie:  Google, Google Mapy, Chrome, Hudba Google Play, Gmail, Filmy Google play, Facebook, Messenger, Twiter, LinkedIn, Google Disk.
 • Ako prehliadač odporúčame nainštalovať aplikáciu “DuckDuckGo”
 • Google Mapy nahraďte aplikáciou “Mapy.cz”
 • Na internetové audio hovory, videohovory a konferenčné hovory odporúčame nainštalovať  aplikáciu “Telegram”.
 • Ako antivírus si nainštalujte aplikáciu  “Kaspersky Endpoint Security”.
 • Na automatické nahrávanie audio hovorov odporúčame nainštalovať aplikáciu “call Recorder – CallsBOX”.

Musia byť ustanovené osobitné pravidlá pre vedenie komunikácie.

Po vykonaní softvérových úprav používajte na posielanie textových správ a na audio i video komunikáciu (medzi členmi miestnej skupiny i na celonárodnej úrovni) vždy iba aplikáciu “Telegram”.  Na zdieľanie informácií si v aplikácii “VK” alebo “gab” vytvorte vlastné skupiny. Emaily si posielajte iba v rámci emailových účtov na Protonmaili (sú šifrované). Ak budete niečo organizovať alebo pripravovať, tak to robte zásadne iba takýmto spôsobom. Nikdy na to nepoužite klasický hovor cez mobilného operátora, zásadne nepoužite Gmail, Facebook, Twiter alebo im podobné aplikácie.

Dodržiavaním uvedených pravidiel sťažíte odhalenie Vašej komunikácie a tým aj predčasné prezradenie Vami pripravovanej akcie.

Je potrebné poznať základné pravidlá hry v kontakte so štátnou mocou.

Súčasne je potrebné vyhýbať sa strednodobému  a dlhodobému plánovaniu. Čo neexistuje sa nedá odhaliť.

Podstatou tohto opatrenia je, že ak niečo neviem, tak nikto to odo mňa nemôže zistiť. Existuje ruská ľudová rozprávka s názvom “Choď tam – nevedno kam, prines to – nevedno čo”(v origináli “Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что“ Народные русские сказки, Александр Николаевич  Афанасьев. V tejto ľudovej rozprávke je zašifrované základné poznanie, akým sa SÁM VOJAK  V POLI stával VÍŤAZOM.

Metóda “Choď tam – nevedno kam, prines to- nevedno čo” je metódou, ktorou SÁM VOJAK  V POLI prekonáva neprekonateľné prekážky, rieši ňou nevyriešiteľné úlohy a víťazí nad neporaziteľným nepriateľom. Je to metóda našich dávnych predkov.  Úplne sa ňou vylučuje obmedzujúci dogmatický prístup. Plne sa odlišuje od toho, čo nás učili a čo poznáme. 

Metóda “Choď tam – nevedno kam, prines to- nevedno čo” predstavuje cestu tisícich krokov, pričom SÁM VOJAK  V POLI vždy vykonáva iba jeden krok a nevie, aký bude ten ďalší. SÁM VOJAK  V POLI nepozná konečný cieľ.  Jeho cieľom je kráčanie po ceste tisícich krokov, na ktorej koná iba to, čo je správne. Pozná iba jeden krok a vie, že keď príde čas, spozná svoj ďalší krok.

SÁM VOJAK  V POLI sa zbavil strachu a akejkoľvek neistoty. Plne dôveruje podnetom a myšlienkam (vnútornému hlasu), ktoré ho vedú. Dôveruje im aj vtedy, keď im nerozumie (s odstupom viacerých zrealizovaných krokov to však pochopí). Takto, kráčajúc cestou tisícich krokov krok za krokom dokáže to, čo by nikdy nedokázal, ak by cestu týchto tisícich krokov vopred poznal. SÁM VOJAK  V POLI sa stáva VÍŤAZOM.

Psychologické operácie je potrebné pripravovať ako presne smerované a na jeden bod zacielené akcie vytvárané ako reakcie na vzniknuté príležitosti.

Zmysel tohto opatrenia spočíva v tom, že po dôslednom zbere informácií, ich analýze a identifikácii slabého miesta nepriateľa  v správnom čase realizujeme psychologickú operáciu zameranú na toto slabé miesto. Toto slabé miesto musí byť vždy zhmotnené v jednej osobe, ktorá neodolá sústredenému tlaku a podľahne mu. Takto vedenými  psychologickými operáciami nepriateľ stráca integritu ním realizovaného hybridného útoku a nielenže sa oslabuje, ale aj vyčerpáva.

Osobnej iniciatívy a tvorivých nápadov nikdy nie je dosť. Nenahraditeľný je zber, dokumentovanie a zdieľanie nielen dôkazov, ale aj informácií o udalostiach, ktorých sme boli svedkami.

Veľmi dôležitým je následné uloženie získaných dôkazov a informácií na dostupnom, ale bezpečnom mieste s vytvorenou kópiou na inom bezpečnom mieste.

Zber, dokumentovanie a zdieľanie nielen dôkazov, ale aj informácií o udalostiach, ktorých sme boli svedkami je mimoriadne dôležitým opatrením, ktoré realizujú jednotlivci. Nahrané audio a videozáznamy (vrátane ich prepisov) sú spolu s listinnými dokumentmi jedinými dôkazmi o aktivitách nepriateľa.  Musíme počítať s tým, že nepriateľa takto zhromaždené informácie a dôkazy budú ohrozovať a bude sa ich snažiť zničiť.  Je preto veľmi dôležité, aby si každý jednotlivec získané informácie a dôkazy chránil ich uložením na dvoch rôznych bezpečných miestach (originály + vytvorené kópie).

Vzhľadom na skutočnosť, že nepriateľ sa snaží vyvolať u mňa, mojich detí a mojej rodiny dlhodobý nedostatok kyslíka, ako aj vzhľadom na to, že nepriateľ robí všetko pre to, aby  zmenil molekuly DNA v neurónoch mozgu  mňa, mojich detí a mojej rodiny, nesmiem mu to za žiadnych okolností dovoliť.

Znamená to, že  si nikdy nesmiem obmedziť dýchanie prostredníctvom prekrytia horných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní. Rovnako si nesmiem nechať do svojho tela  vložiť cudzie, mne neznáme látky, či už cez testovanie alebo vakcináciu. Nesmiem dopustiť, aby nepriateľ “zdebilizoval” mňa, moje deti a moju rodinu.

Pozri článok: Ako postupovať v kontakte s poskytovateľmi tovarov a služieb pri riešení podmieňovania poskytnutia  služby alebo predaja tovaru prekrývaním si horných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní

Pozri článok: Ako odmietnuť testovanie

Pozri článok: Ako odmietnuť očkovanie

Na záver ešte jeden praktický návrh. Ak sa vám podarilo vytvoriť miestnu skupinu, napr. na sociálnej  sieti  GAB, alebo VK, dohodnite sa a podporte sa navzájom … Napríklad si vytypujte obchod, v ktorom budete raz za týždeň realizovať spoločne vaše nákupy. Dohodnite si aj čas a stretnite sa v presne určenú hodinu (presné načasovanie je veľmi dôležité)   pri vstupe do obchodu a spolu si choďte nakúpiť, samozrejme bez obmedzenia dýchania prostredníctvom prekrytia horných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní.

Naozaj sme vo vojne!

Sloboda a sláva


Texty môžu obsahovať časti obborných právnych analýz od:
JUDR. Štefan Harabin – sudca najvyššieho súdu
doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. – ústavný sudca
JUDr. Adriana Krajníková – advokátka
JUDr. Peter Weis – Weis & Partners s.r.o.
JUDr. Lukáš Machala - advokát

2 Odpovede

 1. Prechodom na ProtonMail si skomplikujete život hlavne sebe.
  Základná bezplatná verzia je shit, jedine, že by ste chceli za to platiť.
  Je nejaká iná kvalitná platforma pre mail?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *