Pomáhame a sme na strane ľudí

Doplnenie prvej slovenskej žaloby na Medzinárodný trestný súd v Haagu -zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny počas vojenskej operácie Spoločná zodpovednosť.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Doplnenie prvej slovenskej žaloby na Medzinárodný trestný súd v Haagu -zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny počas vojenskej operácie Spoločná zodpovednosť.

Odborná komisia dňa 26.4.2021 podala na Medzinárodný trestný súd doplnenie podania (pozri https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/prva-slovenska-zaloba-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu/), ktoré charakterizuje operáciu Spoločná zodpovednosť ako vojenskú operáciu (pozri https://odbornakomisia.sk/pravo/doplnenie-podania-na-medzinarodny-sud-v-haagu-aktivistami-obcianskej-komisie/  a aj https://akw.sk/covid-19/doplnenie-podania-na-medzinarodny-trestny-sud-v-haagu/).

Vojaci, ktorí sa zachovali správne a postupovali zákonným spôsobom, boli a sú aktívne perzekuovaní.ˇ

Prvým je čat. Juraj Dobrotka (pozri https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/nenapadni-hrdinovia-profesionalny-vojak-cat-j-d/ a aj https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/jeden-profesionalny-vojak-versus-matovicova-vlada/),  ktorý bol štátnou mocou (vyšetrovateľom OR PZ Prievidza mjr. Jozefom Mazánom) expresne  rýchlo  a účelovo obvinený pre zločin neuposlúchnutia rozkazu podľa § 393 ods. 1, ods. 4 Trestného zákona s poukazom na § 134 ods. 2 písm. a) Trestného zákona. Z uvedeného dôvodu mu bol ako otcovi dvoch malých detí dočasne pozastavený výkon štátnej služby a služobný plat mu bol krátený na 60%, taktiež mu bol automaticky zrušený príspevok na bývanie (Je  veľmi zaujímavé, že trestné oznámenie, ktoré čat. Juraj Dobrotka v postavení  poškodeného podal na profesionálnych vojakov, vojenských policajtov, hlavného hygienika  SR a členov vlády SR, vyšetrovateľ OR PZ Prievidza kpt. Mgr. Pavel Hlinka svojimi uzneseniami odmietol, pričom dozorujúci prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I. JUDr. Ladislav Sloboda,  prvú sťažnosť čat. Juraja Dobrotku zamietol a súčasne stále pokračuje v trestnom konaní, v ktorom je čat. Juraj Dobrotka v postavení obvineného.) .

Obvinenie nie je jedinou formou perzekuovania čat. Juraja Dobrotku. Zastupujúci veliteľ Zásobovacej základne II. Martin pplk. Štefan Oravkin v súčasnosti proti nemu (na úseku verejného zdravotníctva) vedie dve nezákonné priestupkové konania (prejednávanie priestupkov na úseku verejného zdravotníctva) z dôvodu jeho odmietania obmedzovať si dýchanie prostredníctvom prekrytia horných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní. Obe priestupkové konania sa opierajú o 36 priestupkových vyšetrovacích spisov, ktoré nezákonným spôsobom (objasňovanie priestupkov na úseku verejného zdravotníctva) vytvorila Vojenská polícia. Bývalý veliteľ muničného skladu Nováky mjr. Jozef Blaho taktiež viedol proti čat. Jurajovi Dobrotkovi disciplinárne konanie za to, že presne  nesplnil nevykonateľné podmienky písomného vojenského rozkazu vydaného v budúcnosti (až po zrealizovaní výsluchu), ktorými mal vykonať služobnú cestu na nezákonný výsluch vykonávaný Vojenskou políciou v Topoľčanoch. Po podaní odporu bolo uvedené disciplinárne konanie vyšším stupňom velenia zrušené. Zastupujúci veliteľ Zásobovacej základne II. Martin pplk. Štefan Oravkin začal proti čat. Jurajovi Dobrotkovi aj ďalšie dve disciplinárne konania (aktuálne prebiehajú) za to, že dvakrát nevyužil svoje zákonné právo vyjadriť sa k prvému priestupkovému konaniu (právo svojvoľne zmenené na povinnosť) a to aj napriek tomu, že počas dočasného pozastavenia výkonu štátnej služby zákon niečo takéto výslovne zakazuje. Vzhľadom na skutočnosť, že čat. Juraj Dobrotka sa nechystá využiť svoje právo vyjadriť sa aj k druhému nezákonnému priestupkovému konaniu budú proti nemu vznesené ďalšie nezákonné disciplinárne obvinenia?

Druhým je rtm. Richard Šranko, ktorý sa na zahraničnej misii v Lotyšsku a následne aj po návrate na Slovensko ako zdravý človek bez príznakov akéhokoľvek ochorenia odmietol dať testovať na ochorenie COVID-19. Za uvedené odmietnutie testovania bolo proti nemu vedené disciplinárne konanie, v ktorom bol právoplatne uznaný vinným a potrestaný 10% zrážkami zo služobného platu počas obdobia troch mesiacov. V dôsledku uvedeného disciplinárneho konania bolo proti  nemu veliteľom začaté konanie o prepustení zo služobného pomeru profesionálneho vojaka Ozbrojených síl SR.

Všetkých profesionálnych vojakov, ktorí sa podieľali na realizovaní vojenskej operácie Spoločná zodpovednosť, ako aj na sankcionovaní čat. Juraja Dobrotku a rtm. Richarda Šranka si dovoľujem upozorniť na skutočnosť, že vďaka zákonnému konaniu čat. Juraja Dobrotku žiaden Medzinárodným trestným súdom obvinený profesionálny vojak sa nebude môcť brániť tým známym „Iba som plnil rozkaz“. Čat. Juraj Dobrotka totiž preukázal, že nezákonne vydaný vojenský rozkaz bolo možné odmietnuť. 

V takomto duchu sa niesla obhajoba Wilhelma Keitla (Wilhelm Keitel poľný maršal a náčelník štábu vrchného veliteľstva – OKW, Oberkommando der Wehrmacht, † 16. október 1946, popravený obesením. Počas vojny súhlasil a sám podpísal mnohé rozkazy, ktoré sa priečili medzinárodnému právu a konvenciám, vrátane známeho komisárskeho rozkazu. V decembri 1941 podpísal rozkaz „Nacht und Nebel“ (nem.Noc a hmla), vďaka ktorému mohli byť nepriatelia nacistického režimu na okupovaných teritóriách zatknutí a popravení v tajnosti bez súdu. V dôsledku rozkazu zmizli bez stopy a boli zavraždené tisíce ľudí. Bez zaváhania dal Himmlerovi voľnú ruku v jednaní na okupovaných územiach ZSSR. Tak isto vydal rozkaz na likvidáciu zajatých francúzskych letcov, ktorý bojovali v stíhacej jednotke Normandie-Niémen na východnom fronte miesto toho, aby boli považovaní za vojnových zajatcov, na ktorých sa vzťahujú Ženevské konvencie.), ktorá tvrdila, že je tradíciou nemeckých dôstojníkov plniť rozkazy nadriadených a nepochybovať o nich. Rozhodnutie o vedení vojny bolo podľa nej čisto politickým rozhodnutím a jemu ako vojakovi bolo povinnosťou tieto rozkazy vykonať.

Profesionálni vojaci Ozbrojených síl SR, je aj vašou tradíciou  plniť rozkazy nadriadených a nepochybovať o nich?

Dopĺňame aj osoby, ktoré budeme považovať za potrebné vypočuť. Patrí medzi nich:

vyšetrovateľ OR PZ Prievidza mjr. Jozef Mazán, vyšetrovateľ OR PZ Prievidza kpt. Mgr. Pavel Hlinka a  prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I. JUDr. Ladislav Sloboda.

Vážený pán generálny prokurátor JUDr. Maroš Žilinka, PhD., na Vašom stole ležia dva podnety súvisiace s prípadom čat. Juraja Dobrotku. Prvý „Návrh na zrušenie právoplatných rozhodnutí vydaných v prípravnom konaní zo dňa 8.3.2021“ nájdete tu: https://samvojakvpoli.sk/sloboda-a-slava/jeden-profesionalny-vojak-versus-matovicova-vlada/. Druhý „Podnet na zosúladenie nezákonného stavu so zákonom zo dňa 8.4.2021“ nájdete vložený v tomto článku. Pevne veríme, že tretí podnet na začatie disciplinárneho konania prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava I. JUDr. Ladislava Slobodu a jeho odvolanie zo všetkých trestných konaní súvisiacich s čat. Jurajom Dobrotkom Vám nebudeme už musieť podávať.  Od Vašich skutkov závisí, na ktorej strane budete pred Medzinárodným trestným súdom stáť.  

Druhý „Podnet na zosúladenie nezákonného stavu so zákonom zo dňa 8.4.2021“:

TO_PODNET_GP_13022021_JD_DISKRIMINACIA

Kompletné doplnenie podania na Medzinárodný trestný súd v Haagu  zo dňa 26.4.2021:

ICC-ver-final-armed-forces

Annex_1

Annex_2

Annex_3

Annex_4

Annex_5

Annex_6

Annex_7

Annex_8

Annex_9

Annex_10

Annex_11

SLOBODA JE SLÁVA!

Jedna odpoveď

  1. Je otrasné, choré, nenormálne, nemorálne bezprávne, nehorázne a neprijatelné, čoho sme svedkami a obeťami na Slovensku už dlhé mesiace! Tento bezprávny stav musí čím skôr skončiť a tí, ktorí toto permanentné, dlhodobé a masívne porušovanie ľudských a občianskych práv a slobôd spôsobili, musia byť potrestaní!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *