Pomáhame a sme na strane ľudí

Nenápadní HRDINOVIA – profesionálny vojak čat. Juraj DOBROTKA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nenápadní HRDINOVIA - profesionálny vojak čat. Juraj DOBROTKA

Možno málokto z nás pozná projekt Nenápadní HRDINOVIA v zápase s komunizmom. „Medzi nami žijú ľudia, ktorí šli proti prúdu. Zaplatili za to vysokú daň, na ktorú sa už skoro zabudlo.


Nenápadní hrdinovia, o.z. pripravuje a realizuje viacero projektov zameraných na odovzdávanie skúseností medzi mladými ľuďmi a generáciou tých, ktorých postoje, utrpenie, nepoddajnosť nám prinavrátili slobodu (pozri http://www.november89.eu/o-projekte/)“.

Dnes opäť prichádzame o svoju slobodu. Dnes opäť medzi nami žijú nenápadní hrdinovia. Nikto o nich zatiaľ nevie a oni bojujú svoj boj za slobodu pre svoje deti a svoju rodinu. Vzopreli sa systému a bojujú svoj nenápadný boj za svoju vlasť. Tak ako tí nenápadní hrdinovia z dôb zápasu s komunizmom, aj oni idú proti prúdu. Sú síce nenápadní, ale nechceme, aby boli aj nepoznaní. Chceme Ťa s nimi zoznámiť. Oni sú tu, sú stále medzi nami. Tak ako kedysi ako Mahatmá Gándhí, ani oni nepoužívajú násilie. Nevedú prázdne reči na sociálnych sieťach, vzdorujú, konajú a tak bojujú. Ich boj nie je minulosťou. Ich boj stále prebieha. Ich boj prebieha aj dnes.

Chceme Ťa povzbudiť. Zober si z nich príklad a postav sa systému aj Ty. Ak si jedným z týchto nenápadných hrdinov aj Ty, pridaj sa k nám. Pošli nám svoj príbeh a súhlas na jeho zverejnenie. Ak si jedným z tých, čo sa cíti zmanipulovaný, ponížený, znásilnený, tak si zober z týchto nenápadných hrdinov príklad. Nevadí, že si padol.

Povstaň z prachu, pridaj sa k nám a začni aj Ty bojovať za slobodu pre svoje deti, svoju rodinu a za svoju vlasť.

Nie si sám. Je nás veľa, len o sebe  nevieme… Uvedom si, prosím, že „už stojíš pri múre a popravčia čata sa Ťa práve pripravuje zastreliť“. Už nemáš čo stratiť.

Mocní tohto sveta nám nedali na výber. Sme naozaj vo vojne a všetci máme zomrieť.  Je na každom z nás, aby sme urobili svoje najdôležitejšie rozhodnutie v živote. Zomriem ako slobodný človek alebo zomriem ako otrok? 

SME VO VOJNE!

Našim prvým nenápadným hrdinom je profesionálny vojak – poddôstojník čat. Juraj Dobrotka – SÁM VOJAK V POLI.

Svoj boj začal viesť iba nedávno – 10.11.2020. Neurobil nič extra “hrdinské”. Nepostavil sa na barikády. Nikoho nevyzýval na prevrat alebo ozbrojený odpor. Podstatou jeho boja je „iba“ boj o dodržiavanie vojenskej prísahy. Tým, že tak urobil, sa proti nemu postavila celá mašinéria Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Vojenskej polície a aj Vojenského obranného spravodajstva.

§ 3 ods. 1 Zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky: „Príslušník ozbrojených síl (ďalej len „vojak“) skladá vojenskú prísahu, ktorá znie: „Slávnostne prisahám, že budem verný Slovenskej republike. Sľubujem, že budem zodpovedne plniť úlohy, ktoré ozbrojeným silám vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov, zákonov, a budem vykonávať vojenské rozkazy. Budem čestným, statočným a disciplinovaným vojakom. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc. Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám!“.

Ako to všetko začalo? Čat. Juraj Dobrotka nikdy nebol ten, čo by niekomu vzdoroval. Jeho kolegovia vojaci ho skôr považovali za tichého vojaka svedomite si plniaceho svoje povinnosti a rozkazy svojich nadriadených. Tak ako väčšina iných ľudí, keď sa tomu nevedel vyhnúť, aj on si radšej obmedzil rúškom svoje dýchanie. Raz prišiel na poradu s rúškom zhotoveným s obväzu. Ostatní sa tomu zasmiali a všetko bolo v poriadku. Neskôr mu obmedzovanie dýchania začalo spôsobovať mučivé bolesti hlavy.  Nepáčilo sa mu to. Nevedel, čo má robiť…

Keď v októbri 2020 Ozbrojené sily SR začali pripravovať operáciu „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“, bol práve práceneschopný. Vnútorne nesúhlasil s tým, čo sa deje a začal premýšľať, čo má ďalej robiť. V tomto procese sa k nemu dostal videoklip piesne „Slovensko moje, otčina moja“. Pri jeho počúvaní ním „prešla zima“. Ako profesionálny vojak si uvedomil nielen svoju zodpovednosť za svoje deti a svoju rodinu, ale aj za svoju vlasť. Uvedomil si, k čomu ho viaže vojenská prísaha a urobil ROZHODNUTIE.

Dňa 10.11.2020 o 6:00 hod. nastúpil do práce. Nemal žiaden „modrý papierik“. Odmietol si odmedziť svoje dýchania, nenasadil si rúško. Tu to všetko začalo. Veliteľom vojenského útvaru privolaná hliadka vojenskej polície ho vyviedla z útvaru a bez opory v zákone (iba na základe neúčinnej a všeobecne právne nezáväznej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva  č. 11/2020) mu neumožnila vykonávať štátnu službu.

Čat. Juraj Dobrotka podobne ako Mahátma Gándhí sa nevzdal. Každý deň chodil do práce. Pred vstupnou bránou mu zakaždým odmietli vstup z dôvodu, že si odmietol, uplatňujúc princíp  nutnej obrany, obmedziť svoje dýchanie prekážkou v dýchaní (po niekoľkých minútach sa odmietnutý vracal domov). Tiež si čerpal dovolenku, dokonca bol na dvoch služobných cestách, dostával riadny plat … Spolu mu tak neumožnili riadny výkon štátnej služby 34 – krát (oficiálne mu písali „Covidové voľno“). Popri „chodení  do práce“ sa začal brániť. Písal oznámenia (telefonicky si overoval aj ich doručenie) vyšším veliteľom, žiadal ich o vykonanie opatrení na zabránenie páchania trestnej činnosti, až sa postupne prepracoval až na Generálny štáb Ozbrojených síl SR a k riaditeľovi Vojenskej polície. Nikto z kompetentných vysokých vojenských dôstojníkov si však nesplnil svoju povinnosť, nikto nezabránil pokračovaniu trestnej činnosti …tak začal konať on. Priamo riaditeľovi Vojenskej polície podal trestné oznámenie a následne ho podľa vývoja udalostí dopĺňal o nový skutkový stav.

Výsledkom je trestné oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchanie trestného činu profesionálnymi vojakmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenskými policajtmi, hlavným hygienikom Slovenskej republiky a členmi Vlády Slovenskej republiky

 • podľa § 326 ods. 1 písm. b), ods. 4 písm. c) Tz. zákona zneužívanie právomoci verejného činiteľa,
 • v súbehu s § 420 ods. 1, ods. 4 písm. b) Tz. zákona  mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie v štádiu pokusu,
 • s § 425 písm. e) Tz. zákona  neľudskosť v štádiu pokusu,
 • s § 192 ods. 1, 4 písm. d) Tz. zákona  nátlak,
 • s § 155 ods. 1, 3 písm. b) Tz. zákona  ublíženie na zdraví v štádiu pokusu,
 • s § 424a ods. 1, ods. 2 písm. f) Tz. zákona  apartheid a diskriminácia skupiny osôb,
 • s § 425 písm. i) Tz. zákona  neľudskosť,
 • s § 421 ods. 1, 2 písm. c) Tr. zákona založenie, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd,
 • s § 400 ods. 1, ods. 4 Tz. zákona  porušovanie práv a chránených záujmov vojakov,
 • s§ 326 ods. 1 písm. c), ods. 4 písm. c) zneužívanie právomocí verejného činiteľa,
 • s § 340 ods. 1 Tz. zákona  neoznámenie trestného činu,
 • s § 341 ods. 1 Tz. zákona neprekazenie trestného činu.

Dňa 20.11.2020 dostal čat. Juraj Dobrotka písomný rozkaz na spresnenie výkonu štátnej služby, kde mu na základe čiastkového rozkazu veliteľa regionálneho veliteľstva pre operáciu „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ veliteľa operačného veliteľstva, jeho veliteľ nariadil, citujem: “zúčastniť sa operácie spoločná zodpovednosť kde budete vyčlenený pre potreby xxxxxxxx ako administratívny pracovník určeného odberového miesta v dobe od 20.11.2020 do 22.11.2020“ (pozn.: išlo o posledné kolo operácie „Spoločná zodpovednosť“).

Čat. J.D  tento rozkaz zákonným postupom odmietol splniť spolu s písomným uvedením nasledovného textu „Vzhľadom na absenciu rozkazu prezidentky (v tomto rozkaze) vo veci mimoriadneho výkonu služby, ktorej sa týka tento rozkaz ho odmietam splniť z dôvodu, že takúto povinnosť mi ukladá  § 132 odst. 5 Zákona č. 281/2015 Z.z.” (pozn.:§ 132 odst. 5 Zákona č. 281/2015 Z.z.: Profesionálny vojak je povinný odoprieť splnenie vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu veliteľa, ak by jeho splnením spáchal trestný čin alebo priestupok; túto skutočnosť oznámi bezodkladne najbližšiemu nadriadenému toho veliteľa, ktorý vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn vydal.). Následne si bezodkladne splnil aj svoju oznamovaciu povinnosť, ktorú mu ukladá zákon.

Z nenápadného čat. Juraj Dobrotka sa tak stal nenápadný hrdina a SÁM VOJAK V POLI. Ako jediný profesionálny vojak, hoci o tom netušil, dokázal odoprieť účasť na „psychologicko-biologickej operáciihybridnej vojny vedenej proti našej vlasti mocnými tohto sveta. Následne bol dňa 28.12.2020, na podnet svojich veliteľov, vyšetrovateľom PZ  mjr. Jozefom Mazánom obvinený zo zločinu neuposlúchnutia rozkazu podľa § 393 ods.1, ods. 4 Trestného zákona. V tejto súvislosti mu bol od 20.1.2021 dočasne pozastavený výkon štátnej služby.

Súčasne je proti nemu Ozbrojenými silami SR vedené nezákonné disciplinárne konanie a aj nezákonné priestupkové konanie a pravdepodobne Vojenská polícia pokračuje v ďalšom nezákonnom objasňovaní ďalších priestupkov na úseku verejného zdravotníctva.

Samozrejmosťou je aj nezákonné a neprofesionálne konanie príslušníkov Vojenskej polície. V kontexte mimoriadneho hrdinstva čat. Juraja Dobrotku dávame do pozornosti „špičkovú“ odbornosť a „vysokú“ profesionalitu dvoch vojenských policajtov npor. JUDr. Petra Paláka a nrtm. Pavla Galadíka, ktorí dňa 16.11.2020 okolo 6:00 hod. pred vstupom do vojenského útvaru vykonávali voči čat. Jurajovi Dobrotkovi úkony vo veci objasňovania domnelých priestupkov na úseku verejného zdravotníctva, hoci im zákon takúto právomoc nedáva. Radšej si vytvorte svoj vlastný názor sami.

Najskôr „dokonale štylizovaná“ forma ich  napomenutia, citujem: „mať si dať rúško teraz na hlavu hej na seba rúško“ a „…takže, rúško si dáte, alebo nie“.

Z prepisu videozáznamu spred vchodu č. 1 zo 16.11.2020:

npor. JUDr. Peter Palák: mať si dať rúško teraz na hlavu hej na seba rúško

čat. J.D.: nie, nie, nie páni

npor. JUDr. Peter Palák: lebo dopúšťate sa priestupku hej

čat. J.D.: áno

npor. JUDr. Peter Palák: podľa vyhlášky verejného zdravia hej takže, rúško si dáte, alebo nie

Vrcholom prejavenej „špičkovej“ odbornosti a „vysokej“ profesionality uvedených vojenských policajtov, pričom jeden z nich je doktor práv, bolo vysvetľovanie priestupkov, ktorých sa týkali dve predvolania na podanie vysvetlenia, ktoré mu vtedy doručovali, citujem:  „o jeden priestupok sa jedná čo sme boli v utorok rúško, to neuposlúchnutie výzvy“, „každý deň keď takto spravíte takto máte skutok sa dopúšťate priestupku“, „dneska sa tak isto dopúšťate priestupku, lebo ste odmietli si dať rúško“, „každý deň máte skutok hej to máte ako rýchlosť, keby ste išli rýchlo niekde inde kde Vás namerajú“, „kde Vás namerajú v jeden deň tak nebude každý máte nejaký skutok ste čo ste spravili hej to máte to isté, že každý deň sa dopúšťate, keď sme tuná hej toho skutku, priestupku“.

Z prepisu videozáznamu spred vchodu č. 1 zo 16.11.2020:

npor. JUDr. Peter Palák: keďže ste sa dopustili nejakého priestupku máme nejaké predvolanie, ktoré aby ste mali na osemnásteho, dobre sa dostavíte na vojenskú políciu do Topoľčian, adresu viete máte napísanú sme aj telefonovali spoločne, že hej

čat. J.D.: dobre

npor. JUDr. Peter Palák: toto máte k tomu prvému hej k prvému skutku čo bolo

nrtm. Pavel Galadík: v utorok keď sme tam boli ráno

npor. JUDr. Peter Palák: každý skutok čo máte

nrtm. Pavel Galadík: o jeden priestupok sa jedná čo sme boli v utorok rúško, to neuposlúchnutie výzvy a tak ďalej to sme upustili to je

čat. J.D.: áno, áno

nrtm. Pavel Galadík: to je to bol ten druhý

npor. JUDr. Peter Palák: ale, ale viacej skutkov hej, že každý deň keď takto spravíte takto máte skutok sa dopúšťate priestupku  

nrtm. Pavel Galadík: jak aj dneska, dneska sa tak isto dopúšťate priestupku, lebo ste odmietli si dať

čat. J.D.: dobre čiže tu sa vlastne jedná o jeden priestupok

nrtm. Pavel Galadík: rúško

čat. J.D.: ktorý sa opakuje každý deň

nrtm. Pavel Galadík: áno

npor. JUDr. Peter Palák: áno                                                                                                                    

npor. JUDr. Peter Palák: každý deň máte skutok hej to máte ako rýchlosť, keby ste išli rýchlo niekde inde kde Vás namerajú

čat. J.D.: jasne, rozumiem Vás

npor. JUDr. Peter Palák: kde Vás namerajú v jeden deň tak nebude každý máte nejaký skutok ste čo ste spravili hej to máte to isté, že každý deň sa dopúšťate keď sme tuná hej toho skutku, priestupku

čat. J.D. svoj boj nevzdal. Aj dnes bráni svoje deti, svoju rodinu a svoju vlasť. 

Pridej sa k nemu aj Ty.

(pokračovanie nabudúce)

Nenápadní HRDINOVIA - profesionálny vojak čat. Juraj DOBROTKA

SLOBODA A SLÁVA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *