Pomáhame a sme na strane ľudí

Živí a mŕtvi 1 – Úrad vlády Slovenskej republiky

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Živí a mŕtvi 1 - Úrad vlády Slovenskej republiky

Dňa 4. júla 2021 sa desať obyvateľov Slovenskej republiky pred Medzinárodným trestným súdom v Haagu prostredníctvom „Declaration as a living person from Cestui Qui Vie trust (podľa zákona Cestui Que Vie Act z roku 1666)vyhlásilo za živé ľudské bytostiz mäsa, kostí a krvi, ktorá im koluje v žilách“. Jedným z nich bol aj peter poláček z rodu radomír mária slavien. Tak, ako ostatní deviati, aj on vykonaním uvedeného právneho aktu prestal podliehať nielen právnemu poriadku Slovenskej republiky, ale aj medzinárodnému obchodnému a trestnému právu, cit: „Týmto vyhlasujem, že ja, peter poláček, slobodný žijúci človek, nepodlieham otrockým nezákonným zákonom. Ja, peter poláček, nie som mŕtvy človek. Ja, peter poláček, nie som otrok, a preto nemôžem podliehať súčasnému medzinárodnému obchodnému alebo trestnému právu, pretože tieto zákony chránia obchodné záujmy otrokárov. Od tohto dátumu odmietam a nesúhlasím s tým, aby sa moje rodné číslo ……  a moje meno peter poláček používali v obchodnom práve za účelom zisku pre utajované i neutajované mimovládne, štátne, súkromné ​​či korporátne finančné skupiny, spoločnosti a pod. Týmto vyhlasujem, že len ja, peter poláček, slobodný žijúci človek, mám právo konať a rozhodovať vo svojom mene na tomto svete a v tejto realite. Týmto vyhlasujem, že len ja, peter poláček, slobodný žijúci človek, mám právo konať, rozhodovať a nariaďovať v mene svojich detí a v mene svojej rodiny. Moje nariadenia  podliehajú prísnemu a okamžitému vykonávaniu subjektmi /t.j. právnickými a fyzickými osobami, vládnymi a mimovládnymi inštitúciami, spoločnosťami finančných skupín a pod./. Nerešpektovanie mojich nariadení bude mať za následok, že kompetentné osoby, ktoré majú oprávnenie plniť príkazy, budú…“ (pre doplnenie iný, tento krát nepreložený originálny text z deklarácie: „Canon 2057: Any Administrator or Executor that refuses to immediately dissolve a Cestui Que (Vie) Trust, upon a Person establishing their status and competency, is guilty of fraud and fundamental breach of their fiduciary duties requiring their immediate  and punishment.).

Právny stav vyplývajúci zo zákona Cestui Que Vie Act z roku 1666, záväznosť obchodného – námorného práva a obchodovanie s otrokmi a dušami ako tovarom v zmysle tohto práva (používanie mena a rodného čísla inými osobami za účelom vytvárania prospechu – zisku) potvrdzuje svojimi obrazmi aj nezávislý zdroj, ktorým je Zjavenie Jána (časť pád Babylonu), citujem:Kupci zeme budú nad ním plakať a žialiť, lebo už nik nekúpi ich tovar: Náklad zlata a striebra, drahých kameňov a perál, kmentu a purpuru, hodvábu a šarlátu, všelijaké tujové drevo, všelijaké predmety zo slonoviny, rozličné predmety z najvzácnejšieho dreva, medi, železa a mramoru; škoricu a balzam, voňavky a masti, kadidlo, víno a olej, múku a pšenicu, dobytok a ovce, kone a vozy, otrokov a ľudské duše Sypali si prach na hlavu a s plačom a žiaľom volali: „Beda, beda, ty veľké mesto, v ktorom zbohatli z jeho hojnosti všetci, čo majú lode na mori, lebo v jedinú hodinu bolo spustošené. (Zjv 18, 11-13 a 19)“.

peter poláček z rodu radomír mária slávien  sa ako živý človek rozhodol, že sa zúčastní výberového konania VK/2021/3034 (výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa sekcie obehového hospodárstva Ministerstva životného prostredia SR), pričom sa nebude nijako odlišovať od ostatných ľudí, ktorí neuplatnili zákon Cestui Que Vie Act z roku 1666 (možno poznáte rozprávky, v ktorých kráľ, keď chcel spoznať reálny život svojich poddaných, tak sa preobliekol za obyčajného človeka a išiel nepoznaný medzi nich) a rovnako ako oni sa zúčastní výberového konania. Výberové konanie bolo naplánované na 3 časti. Prvú časť – odborný test prebehol na Ministerstve životného prostredia dňa 19.10.2021 bez problémov a obmedzení. Podmienkou absolvovania druhej časti – osobného pohovoru bolo absolvovanie „posúdenia metódou hodnotiaceho centra“ (testovanie psychológmi), ktoré prebiehalo dňa 25.10.2021  v Centre vzdelávania a hodnotenia Úradu vlády SR, Park One, Námestie 1. mája 18, Bratislava, ktorého riaditeľkou je  doc. PhDr. Eva Letovancová PhD. – psychologička.  Uvedené testovanie tak prebiehalo na pôde Úradu vlády SR, ktorý plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vlády (§ 1b zákona 575/2001 Z.z.).  Podľa čl. 108 Ústavy SR je však vláda vrcholným orgánom výkonnej moci. 

peter poláček z rodu radomír mária slávien  sa ako živý človek (vychádzajúc z noriem zákona Cestui Que Vie Act z roku 1666) rozhodol, že v prípade výberového konania VK/2021/3034 „preoblečený“  bude pozorovať aplikáciu právneho poriadku Slovenskej republiky vrcholným orgánom výkonnej moci v praxi  (v tomto prípade prostredníctvom jeho aplikácie na pôde Úradu vlády SR počas výberového konania).

Ako to prebiehalo  si môže každý vypočuť a pozrieť v audio a videonahrávkach vložených nižšie. 

Právny akt čestného vyhlásenia  vykonal peter poláček ako živý človek. Ďalším právnym aktom bola vopred pripravená prezenčná listina, v rámci ktorej sa objavil prvý problém –  formalizované vyžadovanie písomného uvedenia osobných údajov o zdravotnom stave vedených v zdravotnej dokumentácii v zmysle režimu Covid automatu „OTP“ (očkovaný – testovaný – po prekonaní COVID).  peter poláček z rodu radomír mária slávien v tejto veci postupoval v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky tak, že do príslušnej kolónky skratkami uviedol, citujem: “V zmysle zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti informácie zo zdravotnej dokumentácie neposkytujem.“ Neskôr tento svoj postoj ústne doplnil  aj o odvolanie sa na zákon o ochrane osobných údajov. Pani riaditeľka vnímala  odmietnutie poskytnutia osobných údajov v zmysle režimu OTP ako nesplnenie podmienok výberového konania a pokúsila sa ho vylúčiť z prebiehajúceho testovania a tým aj z výberového konania. Medzi iným uviedla, citujem: „Máme písomne pokyn vedúceho úradu vlády, že každý vedúci zamestnanec, ktorý organizuje takéto, má právo rozhodnúť. Ja som rozhodla, že OTP. (pozn.: vypočuj od 5:05 súboru 20211025_081328.mp3)“.  Z celého priebehu udalosti je zrejmé, že pani riaditeľka ako vedúci zamestnanec Úradu vlády SR nebola schopná ani len pochopiť podriadenosť podzákonných noriem zákonom, nieto si byť vedomá svojich právomocí, ktoré zjavne, okrem páchania nátlaku  aj prekročila (prekročeniu svojich právomocí sa zrejme nevyhol ani vedúci Úradu vlády SR, teda ak naozaj vydal písomný pokyn, na ktorý sa odvolávala pani riaditeľka).   peter poláček z rodu radomír mária slávien  ju musel dokonca poučiť nasledovným spôsobom, citujem: „Zákony sa neuverejňujú na dverách, ale v Zbierke zákonov. (pozn.: vypočuj od 3:40 súboru 20211025_090632.mp3)“Neskôr celú vec otočila na nátlakové vynucovanie obmedzovania dýchania prostredníctvom prekrývania hodných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní (podmieňovanie zotrvania na veľmi, pre prácu mozgu a s tým súvisiacu vysokú spotrebu kyslíka, náročnom testovaní obmedzením dýchania)  a z celého testovania nakoniec  petra poláčka z rodu radomír mária slávien  vylúčila tým spôsobom, že v spolupráci s osobami, s ktorými viedla konzultácie, iniciovala privolanie policajnej hliadky, ktorá  petra poláčka z rodu radomír mária slavien predviedla na príslušné obvodné oddelenie na podanie vysvetlenia.

Policajný zbor SR má „pomáhať a chrániť“. Jeho príslušníci  zjavne v opísanom prípade neboli schopní odlíšiť páchateľa od poškodeného  a reálne zločiny od  neexistujúcich priestupkov.  Nielenže ignorovali  podozrenie zo spáchania trestného činu nátlaku, zneužívania právomocí verejného činiteľa formou prekročenia právomocí s jasným úmyselným spôsobením škody, ako aj zločin proti ľudskosti,  ale celý prípad naopak otočili na priestupok na úseku verejného zdravotníctva, ktorý nahlásia príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a aj ako priestupok proti verejnému poriadku, ktorý zas nahlásia príslušnému okresnému úradu. Oba priestupky podľa nich spáchané petrom poláčkom z rodu radomír mária slávien. V tomto prípade tak Policajný zbor chránil páchateľa a nie poškodeného, pričom z poškodeného urobil dokonca páchateľa.

V opísanom prípade tak prostredníctvom Úradu vlády SR  a Policajného zboru SR spadajúceho do rezortu Ministerstva vnútra SR vrcholný orgán výkonnej moci (vláda) neobstál ani len v tom najjednoduchšom konaní podľa existujúceho právneho poriadku Slovenskej republiky.

SLOBODA JE SLÁVA!

Vyhlásenie výberového konania VK/2021/3094:

Vyhlasenie_vyberoveho_konania_VK_2021_3094

Pozvánka na výberové konanie:

Pozvanka_08102021

Čestné vyhlásenie podpísané pred začiatkom testovanie, ktoré peter poláček podpísal ako živý človek:

cestne-vyhlasenie

Prezenčná listina s OTP:

Prezencna-listina-zaciern

Zápisnica o podaní vysvetlenia vo veci priestupku na úseku verejného zdravotníctva (priestupok polícia oznamuje príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva):

Priestupok-OU1-1

Zápisnica o podaní vysvetlenia vo veci priestupku proti verejnému poriadku (priestupok polícia oznamuje príslušnému okresnému úradu):

Priestupok-RUVZ1-1

Video – č. 1:

Zvuková nahrávka – č.2:

Zvuková nahrávka – č.3:

Video – č. 4:

Video – č. 5:

Video – č. 6:

Video – č. 7:

Video – č. 8:

Video – č. 9:

3 Odpovede

  1. Video 4
    Kvoli priestupku na userku verejneho zdravia / 1 ci 2 stupna / vas policajt nemal co predvadzat na policiu, a vy ste nemal co suhlasit c predvedenim. Jedine co mohol povedat je za VAS NAHLASI na RUVZ daneho BA obvodu. Akt predvedenia je SPOSOB ako dostat cloveka z bodu A do bodu B a by sa uz nemogol vratit k A. Strateny cas a aj ucel – t.j. vyberove konanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *