Pomáhame a sme na strane ľudí

Živí a mŕtvi 4 – článok 32 Ústavy Slovenskej republiky

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Živí a mŕtvi 4 - článok 32 Ústavy Slovenskej republiky

“Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.” (Čl. 32 Ústavy SR)

Z textu vyhlásenia „Declaration as a living person from Cestui Qui Vie trust (podľa zákona Cestui Que Vie Act z roku 1666)“, ktorým sa dňa 4. júla 2021 desať obyvateľov Slovenskej republiky pred Medzinárodným trestným súdom v Haagu vyhlásilo za živé ľudské bytosti, prostredníctvom ktorého prestalo podliehať nielen právnemu poriadku Slovenskej republiky, ale aj medzinárodnému obchodnému a trestnému právu, citujem:Týmto vyhlasujem, že ja, peter poláček, slobodný žijúci človek, nepodlieham otrockým nezákonným zákonom. Ja, peter poláček, nie som mŕtvy človek. Ja, peter poláček, nie som otrok, a preto nemôžem podliehať súčasnému medzinárodnému obchodnému alebo trestnému právu, pretože tieto zákony chránia obchodné záujmy otrokárov“.

V jednom z doplnení podania  viacerých obyvateľov Slovenskej republiky na Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu  vo veci páchania zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov s množstvom zásadných dôkazov preukazujúcich tvrdenia ohľadom masového testovania na COVID-19 (vrátane nezákonnej vojenskej operácie „Spoločná zodpovednosť“), uvedenia, distribúcie a použitia experimentálnych verzií „COVID-19 vakcín“  a tiež vynucovania obmedzovania dýchania prostredníctvom prekrývania horných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní vedenom na ICC pod č. 133/21 sa uvádza, citujem: “Bez ohľadu na skutočnosť, v ktorom mieste Slovenskej republiky (Bratislava, Piešťany, Prievidza, Snina, Humenné…) bol spáchaný zločin proti ľudskosti, bez ohľadu na to o aký zločin proti  ľudskosti išlo, ako aj bez ohľadu na zhromaždené dôkazy  orgány činné v trestnom konaní (Okresné riaditeľstvá Policajného zboru, Krajské riaditeľstvá policajného zboru, Úrad inšpekčnej služby, Okresné prokuratúry, Krajské prokuratúry a Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) konajú vždy rovnako – vyšetrovatelia zamietajú trestné oznámenia, následne prokurátori zamietajú sťažnosti na uzneseniami vyšetrovateľov zamietnuté trestné oznámenia a nakoniec vyššie postavení prokurátori odmietajú aj podnety na preskúmanie postupu nižšie postavených prokurátorov, ktorí zamietli sťažnosti proti uzneseniam vyšetrovateľov (prípady juraja dobrotku – pozri doplnenie svedectva zo dňa 24.7.2021, jána stanka, petra poláčka…). Takéto zhodné konanie veľkého počtu osôb konajúcich v mene rôznych orgánov činných v trestnom konaní, teda v rezorte Ministerstva vnútra SR a Ministerstva spravodlivosti SR (podobne ako v rezorte Ministerstva obrany SR – vyšetrovanie údajných priestupkov na úseku verejného zdravotníctva –  svedectvá juraja dobrotku),  je možné len za predpokladu, že uvedené osoby rozhodujú podľa pokynov a rozkazov nadriadených a tí vydávajú rozkazy a nariadenia zas podľa pokynov politikov z politicky obsadzovaných pozícií v uvedených rezortoch… Konanie orgánov činných v trestnom konaní má tak jeden spoločný MODUS OPERANDI – konanie iba na základe politických nariadení v rámci prebiehajúcej politickej operácie hybridnej vojny vedenej proti obyvateľom Slovenskej republiky, aby žiaden spáchaný zločin proti ľudskosti nebol orgánmi Slovenskej republiky vyšetrený tak, aby nemohol byť potrestaný.“

V predchádzajúcich článkoch sme zadokumentovali páchanie  niektorých zločinov proti ľudskosti.  Na vlastné oči sme dnes svedkami procesu, pri ktorom je  odstraňovaný demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v Ústave SR, pričom je na ICC zadokumentované, že činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov je znemožnené. Na túto skutočnosť jednoznačne poukazuje aj vyššie opísaný MODUS OPERANDI.

Uvedomme si, že všetci obyvatelia Slovenskej republiky, okrem desiatich, ktorí  sa dňa 4. júla 2021 pred Medzinárodným trestným súdom v Haagu vyhlásili  za živé ľudské bytosti sú považovaní za otrokov a tovar, s ktorým sa obchoduje.

Nezabúdajme, že sme stále vo vojne. Podobne  tak, ako Martin Luther King, ktorý dňa 28.8.1963 zo schodov Washingtonského Lincolnovho pamätníka predniesol známe slová „I Have a Dream“ (mám sen). Aj my, rovnako ako Martin Luther King máme sen. Máme sen, že v prebiehajúcej hybridnej vojne zvíťazíme. Máme sen, že tak, ako v Prievidzi, v každom okrese Slovenska,   z ničoho povstane nikým neorganizovaná skupina 25 ľudí, ktorá bez násilia, v duchu odkazu Mahátma Gándhího podobne, ako v Prievidzi v prípade Jána Hlinku, začne riešiť a zadokumentovávať zločiny proti ľudskosti páchané v ich vlastnom regióne, pričom to bude robiť všade tam, kde sa tieto zločiny vyskytujú:  v obchode, v škole, vo vlaku, u lekára…  V našom sne v tejto vojne veľké masové protesty nepomôžu. V našom sne v tejto hybridnej vojne na dosiahnutie víťazstva na Slovensku stačí 2.000 samostatne konajúcich slobodných ľudí. Máme sen, že v tejto vojne 2.000 ľudí prestane byť  na Slovensku otrokmi a tovarom, s ktorým sa obchoduje. Máme sen, že v tejto vojne stačí, ak 2.000 slobodne mysliacich, rozhodujúcich sa a konajúcich ľudí, pôsobiacich v malých skupinách na  regionálnej úrovni sa pred Medzinárodným trestným súdom v Haagu vyhlási za živé ľudské bytosti presne tak isto, ako to dňa 4.7.2021 urobilo 10 ľudí. Máme sen, že takýmto  spôsobom sa 2.000 ľudí rozhodne uplatniť článok 32 Ústavy SR.

Máte podobný sen aj vy? Je vás v okolí vášho okresného mesta viac takých, ktorí majú podobný sen ako vy? V našom sne nájdete cestu k sebe tak, ako ju našli tí v Prievidzi po zverejnení brutálneho zákroku polície na invalidného dôchodcu Jána Hlinku.

V našom sne na komunikáciu medzi sebou nepoužívate Facebook. V našom sne máte k dispozícii aplikácie akými sú Telegram alebo Signál. V našom sne si cez tieto aplikácie  zdieľajte svoje príbehy, svoje trápenia… V našom sne sa cez ne neplánovane a podľa potreby vždy dohodnete na spoločnej návšteve obchodu, školy, lekára, spoločnom výlete vlakom… V našom sne si vždy navzájom pomôžete tak, ako v Prievidzi ľudia pomohli Jánovi Hlinkovi.

V našom sne nemáte strach, že vás budú pri tom policajti legitimovať. V našom sne si uvedomujete, že oni vám vlastne pomáhajú  zadokumentovať zločiny proti ľudskosti (napr. v Prievidzi policajti stotožnili nielen obete zločinu proti ľudskosti, ale aj jeho páchateľov, pričom zhotovovali vlastné videozáznamy). V našom sne si uvedomujete,  že len ako obeť zadokumentovaného zločinu proti ľudskosti (vydaný rozkaz o pokute za odmietnutie obmedziť si dýchanie prostredníctvom prekrytia horných dýchacích ciest spolu s podaným odporom, vaše audio a videozáznamy dokumentujúce priebeh konkrétneho zločinu  proti ľudskosti páchaného na Vás  spolu s ich prepismi…) vy a vaši rodinní príslušníci získate možnosť sa pred Medzinárodným trestným súdom v Haagu vyhlásiť  za živé ľudské bytosti. V našom sne si uvedomte, že  vaše stotožnenie policajtmi a nahlásenie skutočnosti, že ste si neobmedzili horné dýchacie cesty prekážkou v dýchaní na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva je vašou cestou ku slobode, je vašou cestou, ako sa stať živou ľudskou bytosťou.

V našom sne ste stručne a faktograficky opísali a dôkazmi (videosúbory zásadne iba v podobe linku na video zverejnené na ulozto.cz) podložili zadokumentovaný  zločin proti ľudskosti  spáchaný voči skupine (podobne ako v Prievidzi). V našom sne ste všetci z vašej diskriminovanej skupiny predložili vyhlásenie o spracovaní osobných údajov. V našom sne ste celé vaše svedectvo  poslali na emailovu adresu vitaz99@samvojakvpoli.sk. V našom sne vám sám vojak v poli pomohol na vašej ceste z otroctva.

Vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov

V našom sne sme videli a cítili radosť, 2.000 slobodne mysliacich, rozhodujúcich sa a konajúcich ľudí , ktorí prehlásili nasledovné slová: “Ja, xy, nie som mŕtvy človek. Ja, xy, nie som otrok, a preto nemôžem podliehať súčasnému medzinárodnému obchodnému alebo trestnému právu, pretože tieto zákony chránia obchodné záujmy otrokárov“.

SLOBODA JE SLÁVA!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *