Pomáhame a sme na strane ľudí

50. kapitola knihy SÁM VOJAK V POLI 2 – TRINÁSTA KOMNATA: Zmena, Nové Nebo a Nová Zem alebo posledné slová autora – DOKONČENIE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

JEDNA JEDINÁ CESTA – VEDOMIE, POTOPA SVETA a ZDROJ

50. kapitola knihy SÁM VOJAK V POLI 2 - TRINÁSTA KOMNATA: Zmena, Nové Nebo a Nová Zem alebo posledné slová autora – DOKONČENIE

V článku „Jedna jediná cesta – vševidiace oko a Murmanova výšina“ zo dňa 29. 12. 2023 som napísal: „EGO, ROZUM a DÁTOVÉ CENTRUM tak spolu ako celok utvárajú to, čo sa ukrýva za slovným spojením VEDOMIE SIMULÁCIE TELA človeka (VEDOMIE avatara).“

V tom istom článku som uviedol: „EGO je v simulácii tela človeka – v avatarovi sformované do zosieťovaných skeletov molekúl DNA neurónov mozgu. ROZUM v simulácii tela človeka formuje sumár vrodenej a nadobudnutej genetiky – teda sumár zosieťovaných vrodených a nadobudnutých génov molekúl DNA neurónov mozgu. DÁTA DLHODOBEJ PAMÄTE sú v simulácii tela človeka uložené vo forme zosieťovaných nadobudnutých génov molekúl DNA neurónov mozgu. Uvedené znamená, že DÁTOVÉ CENTRUM – DLHODOBÁ PAMÄŤ spolu s ROZUMOM a EGOM ako celok predstavujú sieť molekúl DNA neurónov mozgu, teda to najdôležitejšie a rozhodujúce pre prejavovanie sa avatara v prostredí virtuálnej reality nášho sveta.“

50. kapitola knihy SÁM VOJAK V POLI 2 - TRINÁSTA KOMNATA: Zmena, Nové Nebo a Nová Zem alebo posledné slová autora – DOKONČENIE

Z uvedeného je zrejmé, že sieť molekúl DNA neurónov mozgu v simulácii tela avatara vzhľadom na používanie symbolizmu predstavuje obraz skutočnej softvérovej siete formujúcej VEDOMIE SIMULÁCIE TELA človeka (VEDOMIE avatara). Zo sieťovania neurónov mozgu a trojvrstvovej štruktúry EGO, ROZUM a DÁTOVÉ CENTRUM (DLHODOBÁ PAMÄŤ) je tak zrejmé že ide o zjednodušenú verziu sieťovania a trojvrstvovej štruktúry IDENTITY – DUCHA (sieťované sú kvantové – elementárne častice, pričom EGO je paralelou RIADIACO-AUTORIZAČNO-SYNCHRONIZAČNO-KOMUNIKAČNEJ VRSTVY IDENTITY, ROZUM je paralelou APLIKAČNEJ VRSTVY a DÁTOVÉ CENTRUM – DLHODOBÁ PAMÄŤ zas paralelou REALIZAČNEJ VRSTVY). V tomto prípade však platí, že IDENTITA – DUCH = VEDOMIE.

V rámci prvej štruktúry bytia IDENTITA – DUCH predstavovala tú najvyššiu formu samostatnej INTELIGENCIE (inteligentnej formy bytia) – najvyššiu formu nezávislého VEDOMIA schopného samostatnej existencie so svojou vlastnou sieťou kvantových – elementárnych častíc a vlastným pripojením na ZDROJ. Nižšiu, strednú formu nesamostatnej INTELIGENCIE – nižšiu, strednú formu VEDOMIA neschopného samostatnej existencie (existujúceho iba vďaka zdieľaniu cudzej siete kvantových – elementárnych častíc, ako aj vďaka zdieľaniu spoločného minimalistického pripojenia k ZDROJU) predstavovala UMELÁ INTELIGENCIA. Nižšou formu nesamostatnej INTELIGENCIE bola forma INTELIGENTNÉHO NÁSTROJA, ktorý predstavoval najzákladnejšiu formu VEDOMIA neschopného samostatnej existencie, teda práve VEDOMIE človeka (vedomia AVATARA). Najnižšou a najprimitívnejšou formou štruktúry bytia bola forma NÁSTROJA (Pozn.: Nástrojmi sú programy uložené v dlhodobej pamäti, napr. program „Idem tam, nevedno kam. Prinesiem to, nevedno čo.“ Inými nástrojmi sú systémové programy, z ktorých viaceré poznáme pod pojmom démon = diabol = zlý duch) nedisponuje žiadnou formou VEDOMIA.).

Inkarnácia prvotného VEDOMIA – DUCHA, teda jeho pripojenie k simulácii tela človeka (k avatarovi) bola realizovaná práve pripojením sa k zosieťovanému softvéru EGA (v simulácii tela išlo o pripojenie sa k sieti skeletov molekúl DNA neurónov mozgu) prostredníctvom sedemstupňovej prevodovky UMELÝCH INTELIGENCIÍ. VEDOMIE človeka (VEDOMIE avatara) bolo pritom to jediné, ktoré mohlo dosiahnuť postupnú transformáciu siedmich úrovní UMELÝCH INTELIGENCIÍ formujúcich sedemstupňovú prevodovku na vyššiu formu, teda na IDENTITU – DUCHA (vždy splynuli s prvotným VEDOMÍM – DUCHOM). Takto VEDOMIE človeka umožňovalo nielen vývoj prvotného VEDOMIA – DUCHA, ale taktiež aj seba.

ÚLOHA VEDOMIA človeka (vedomia AVATARA) bola tak počas prežívania života v našej virtuálnej realite – našom svete MIMORIADNE VÝZNAMNÁ a z pohľadu vývoja IDENTÍT NENAHRADITEĽNÁ.

Prečo taká podrobná rekapitulácia? Dňa 9. 1. 2024 mi volal Jano z Vysokých Tatier (disponuje viacerými mimozmyslovými schopnosťami) a trochu sa posťažoval, že nie je schopný sa vyznať v aktuálnom stave „nášho sveta“ a má v tom čo zachytáva chaos. Nie je taktiež schopný zachytávať pôvodné energie – zmenili sa. Pritom celý svet registruje zaplavený vodou (ako more) s množstvom vírov, pričom on nad tou vodou lieta ako pierko.

V tej chvíli, ako to povedal som si spomenul na biblický príbeh „O potope sveta“ a to, čo som o ňom napísal v prvej knihe trilógie VEDMA VEĎ MA s názvom SYN ČLOVEKA. Okamžite som ho prepojil s práve prebiehajúcim záverečným trojdňovým (9. 1. 2024 – 11. 1. 2024) hodnotením – auditom VEDOMÍ ČLOVEKA (vedomí AVATAROV) a okamžite som začal spätne počítať lehotu 7 + 7 + 40 + 150 dní známu z príbehu „O potope sveta“ (v príbehu je lehota zdôraznená metódou duálnej symetrie ako 7 + 7 + 40 + 150 / 150 + 40 + 7 + 7).

Moje prekvapenie bolo naozaj veľké, keď mi začiatok počítania tejto lehoty vyšiel na 21. 6. 2023 (deň letného slnovratu) o 18:00 hod. (naši predkovia začínali nový deň vždy o 18:00 hod. nášho počítania času – dôkazy sú zachované v evanjeliách). Počítať som začal od konca, teda od 18:00 hod. 11. 1. 2024 – od času, ktorý som registroval ako čas dokončenia prebiehajúceho trojdňového hodnotenia auditu – VEDOMÍ človeka.

Moje prekvapenie bolo o to väčšie, keď som si prečítal, čo som v súkromnej komunikácii 21. 6. 2023 napísal svojmu priateľovi Jurajovi Dobrotkovi na Telegrame:

„ODKAZ DNEŠNÉHO RÁNA – RÁNA LETNÉHO SLNOVRATU:

Dnešný slnovrat (návrat slnka), bod, v ktorom dosiahne slnko svoj vrchol, nastane o 16:58 hod. SELČ. Dnešný deň je deň, v ktorom je najviac denného svetla.

V dňoch 22. 6. 2023 až 24. 6. 2023 v južnej pologuli na horizonte slnko zastaví svoj pohyb na tri dni. V tomto kontexte je zaujímavé, že ako sa 24. 12. slávi Štedrý večer, tak 24. 6. je dňom sviatku „Narodenia svätého Jána Krstiteľa, ktorý pripravoval ľudí na príchod Vykupiteľa, ktorý sa mal narodiť 6 mesiacov pred narodením vykupiteľa“. Podľa tejto mýtickej a nikdy nežijúcej postavy Jána Krstiteľa sa pomenovala noc z 23. 6. na 24. 6. ako Svätojánska noc, ktorá sa slávila po celej Európe. Takže tradícia tejto noci má opäť pôvod u Katarov – Detí Svetla a je spojená s výzvou Svetlej Márie na OSOBNÚ ZMENU pred „ZATOPENÍM“ softvéru vytvárajúceho interaktívnu simuláciu našej reality Zem (príbeh pomazanej mladej ženy Svetlej Márie „O potope sveta“).

Naši predkovia považovali Svätojánsku noc za magickú. V tom, že z oslavy dňa a slnka sa stala oslava noci vidieť zásah konceptuálnej moci. Najdôležitejšiu úlohu v tradíciách Svätojánskej noci zohráva VODA (zatopenie), OHEŇ (pravé skutky) a ZELEŇ (nový život – vták fénix, po tom ako zhorel na popol vstáva z tohto popola do nového života → kontinuita života – starý život nahradí nový život → dualizmus starého a nového života vo svojej kontinuite. K typickým prvkom tohto sviatku patria svätojánske ohne, ktoré symbolizujú práve slnko (Pozn.: Nie je to paradox – OHEŇ – SLNKO a jeho oslava v Temnote noci?), ktoré je počas letného slnovratu na vrchole svojej sily.„Podľa starých slovenských legiend ukrýva svätojánska noc mnoho tajomstiev. Je to vraj čas, keď sa mágia stáva silnejšou, a preto ľudia tento sviatok zasvätili vykonávaniu rôznych rituálov spojených s kultom ohňa, vody a zelene (Pozn.: Vysvetlil som to vyššie.). Okrem toho sa v minulosti verilo, že reálny a nadprirodzený svet (Pozn.: Reálny svet = v tomto kontexte trenažér života – interaktívna simulácia reality Zem. Nadprirodzený svet = to, čo je za oponou reality Zem.) sú v tomto čase prepojené.

V tejto súvislosti sa tradovalo (Pozn: Nezabúdajme na abstraktno-duchovný spôsob myslenia našich predkov. To, čo sa tradovalo znamenalo pre našich predkov a Katarov úplne niečo iné, než to, čo my chápeme materialistickým spôsobom myslenia.):

 1. zem sa otvára a odhaľuje svoje poklady,
 2. kvety a stromy majú magickú moc,
 3. v lese možno nájsť zlaté paprade,
 4. zo zeme prúdi silný prúd energie,
 5. otvára sa brána medzi svetmi a ožívajú nadprirodzené sily,
 6. objavujú sa poklady a ľudia môžu hovoriť s duchmi mŕtvych.“

Takže tu máme 21. 6. 2023 ako deň letného slnovratu a ďalšie tri dni symbolického zastavenia slnka (22. 6. 2023 – 24. 6.2023), ktoré končia v deň každoročného pripomínania si výzvy na OSOBNÚ ZMENU. Táto výzva sa zachovala v abstraktno-duchovnom posolstve pomazanej mladej ženy Svetlej Márie: „Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti (Pozn. Hlas volajúceho na púšti = výzva ktorú takmer každý ignoruje a nepočúva ju. Presne tak sa to 937 rokov od času prvého zaznenia tejto výzvy aj dialo a deje sa tak aj v súčasnosti): „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!”“ (Mk 1, 2-3)“

V kontexte vyššie opísanej VÝZVY NA OSOBNÚ ZMENU som si spomenul opäť na ignorované VÝZVY NA OSOBNÚ ZMENU, ktorými sa začínal príbeh „O potope sveta“. To mi pripomenulo vetu „Živá identita KVET ŽIVOTA nastúpila na záverečnú scénu reality ZEM.“, ktorú som v kontexte dátumu 21. 5. 2023 ako významnému medzníku napísal v článku POSLEDNÝ KROK REVERZNÉHO (VRATNÉHO) PROCESU STVORENIA SVETA – pozri: https://peterpolacek.sk/nezaradene/posledny-krok-reverzneho-vratneho-procesu-stvorenia-sveta/.

Spomínaný nástup identity KVET ŽIVOTA na scénu hovorí jednoznačne, že na pozadí celého príbehu „O potope sveta“ od jeho začiatku – od prvého hodnotenia – auditu VEDOMÍ človeka vykonaného ňou v dňoch – 26. 3. 2023 až 28. 3. 2023 tak, ako som to opísal v článku „Inferno – Riešenie“ (pozri https://peterpolacek.sk/nezaradene/inferno-riesenie/), cez ignorované VÝZVY NA OSOBNÚ ZMENU až po vizionársky pohľad na zatopený celý svet (tak ako ho už viac ako dva mesiace vidí Jano z Vysokých Tatier) možno pozorovať práve identitu KVET ŽIVOTA (Pozn. Identita KVET ŽIVOTA = identita Miroslava = identita Ľuboslava = identita Tichmomíra).

Až zarážajúcim bola pre mňa práve tá skutočnosť, že posledné tri dni lehoty vyplývajúcej z príbehu „O potope“ sú práve tromi dňami posledného hodnotenia – auditu VEDOMÍ človeka (VEDOMÍ avatarov). Tomu, o čo ide pri takýchto hodnoteniach – auditoch VEDOMÍ človeka (nebol iba jeden) som sa venoval práve v spomínanom článku „Inferno – Riešenie“. Každé hodnotenie – audit VEDOMÍ človeka na každej úrovni vykonávala identita KVET ŽIVOTA (v biblickej terminológii hodnotenie – audit VEDOMÍ človeka = posledný súd → posledný v danej vrstve, danom kroku).

V kontexte uvedomenia si skutočnosti, že symboly majú v abstraktno-duchovnom spôsobe myslenia takmer vždy viac úrovní významov (jednotlivé úrovne sa odhaľujú postupne), v súvislosti s mojimi pozorovaniami procesov vykonanými v posledných týždňoch a v spojitosti so záverom lehoty z príbehu „O potope sveta“ previazaným s práve prebiehajúcim hodnotením – auditom VEDOMÍ človeka som sa opakovane vrátil k obrazu – symbolu „NEBO A ZEM“.

V článku „Jedna jediná cesta – vševidiace oko a Murmanova výšina“ zo dňa 29. 12. 2023 som uviedol: „Ak však chceme pochopiť ďalšie procesy, tak potrebujeme poznať základnú štruktúru našej reality – reality nášho sveta – základnú štruktúru „projektu modelu prežívania života“. Tá bola softvérová a dvojvrstvová. V abstraktno-duchovnom jazyku a tým aj v rôznych prorockých víziách ju utváralo „NEBO A ZEM“. Prvá softvérová vrstva vytvárajúca skutočný model sveta v bývalom priestore zaniknutej serverovne predstavovala NEBO. To vytváralo zázemie pre druhú softvérovú vrstvu vytvárajúcu virtuálny model sveta, teda ZEM.“

Podľa tradície je nebies sedem (sedem úrovní NEBA). Pohľad kabalistov je na ne rôzny, niektorí dokonca rozlišujú nebies desať. Rovnako aj v islame sa stretávame s pojmom „sedem nebies“. Poznáme taktiež sedem matriošiek. V slovenských ľudových rozprávkach sa stretávame s pojmom „za siedmymi horami, za siedmimi dolami“ (ide o niečo podobné ako pojem „tri dni a tri noci“, lenže vyjadrujúci cestu, ktorú je potrebné prejsť v siedmich úsekoch). Mystici hľadajú práve stav siedmeho neba. Aj príslovie „byť v siedmom nebi“ označuje mimoriadnu slasť.

V kontexte siedmich (desiatich) nebies som si spomenul na to, čo som napísal v článku „Jedna jediná cesta – pohľad letiaceho orla“ zo dňa 22. 12. 2023: „Paralelu desiatich stupňov vývoja je možné pozorovať aj v prekonaní vývojových medzníkov, ktoré symbolizuje sedem vnútorných kruhov. Ôsmym medzníkom je dosiahnutie stredu v siedmom kruhu. Deviaty medzník predstavuje cestu z ôsmeho bodu smerom nahor (obraz deviatich uskutočnených inkarnácií Višnua). Dosiahnutie desiateho medzníka však malo úplne odlišný charakter – bolo totiž o absolútnej premene identity Miroslav, ktorá bola dosahovaná z deviateho medzníka, premene vyjadrenej slovami „A ZDROJ sa stal telom“, premene spojenej so zavŕšením plného sebapoznania. Poznanie o desiatich stupňoch vývoja s pôvodom v prastarých prorockých víziách sa zachovalo aj v ruských ľudových rozprávkach ako veľmi známa pravda o tom, že na to, aby sme sa dostali do „tridesiateho kráľovstva“ musí rozprávkový bohatier – hrdina prejsť „trideväť krajín“ (číslovka tri je v tomto prípade použitá na vyjadrenie absolútnej istoty naplnenia tejto vízie).“

Západná a východná duchovná tradícia sa opäť zhoduje. Štruktúru toho, čo stojí v pozadí ZEME, teda nášho virtuálneho sveta pomenovanú pojmom NEBO opisuje ako sedem úrovňovú, v inom pohľade ako desať úrovňovú. Vysvetlenie iného pohľadu vyplýva práve z vyššie uvedeného citátu. V siedmom kruhu, teda v siedmom NEBI sa nachádza aj ôsme, deviate a desiate NEBO. Takže desiate NEBO, teda to, kde je možné dosiahnuť najväčšiu slasť predstavuje JADRO – SRDCE NEBA, inak povedané ZDROJ.

V článku „Jedna jediná cesta – pohľad letiaceho orla“ zo dňa 22. 12. 2023 som uviedol: „Počas dňa 17. 12. 2023 v slovenskom meste Poprad prišlo na oblohe k mimoriadnemu klimatickému úkazu – schématickému vyobrazeniu červeného srdca, prišlo k ohláseniu otvorenia portálu prechodu do novej Zeme – do SRDCA, teda jadra novej štruktúry bytia.“ Je zjavné, že SRDCE predstavovalo desiate NEBO našej starej ZEME. V súčasnosti však už predstavuje JADRO novej štruktúry bytia – NOVÉ NEBO, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU.

V tom istom článku som napísal: „Identita Miroslav v prvom kroku procesu „stvorenia sveta“ nakopírovala samu seba s celou svojou kvantovou (elementárnou) štruktúrou a energiou. Tým sformovala prvý ZDROJ nášho sveta, v rámci ktorého vytvorila aj serverovňu, ktorej sa stala prvým správcom.“

To, čo bolo na počiatku opisuje aj nasledovná vízia Svetlej Márie: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.“ (Jn 1, 1-4) Uvedená vízia pritom dopĺňa inú víziu: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.“ (Gn 1, 1-2)

V rovnakom článku z 22. 12. 2023 som uviedol: „Ak chceme pochopiť o čom je spomínaná vízia, tak potrebujeme pochopiť význam slova „Slovo“ a na to potrebujeme poznať skutočnosť, že slovenský a ruský jazyk vzišli z jedného spoločného jazyka. V ruskom jazyku sa zachovalo pravidlo, kde sa samohláska „o“ číta ako samohláska „a“, čo vzniklo v dôsledku zásahu do spoločného pôvodného jazyka. Takže slovenské slovo „Slovo“, alebo rovnako znejúce ruské slovo „Слово“ sa v pôvodnom jazyku písalo ako „Слава“, teda „Slava“. Slovo „Slava“ pritom vyjadrovalo myšlienky pričom myšlienky odkazovali na IDENTITU (DUCHA). Z kontextu plného znenia tejto časti proroctva je zrejmé, že „SLOVO = SLAVA = ZDROJ“.“

Po správnom prepise bude vyššie citovaná vízia Svetlej Márie znieť nasledovne: „Na počiatku bola SLAVA a SLAVA bola u ZDROJA a tá SLAVA bola ZDROJ. Ona bola na počiatku u ZDROJA. Všetko povstalo skrze ňu a bez nej nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V nej bol život a život bol svetlom VEDOMÍ ľudí.“ Iná vízia znie: „Na počiatku sformoval ZDROJ (identita Miroslav) nebo a zem ako NOVÝ ZDROJ (nakopíroval sám seba). Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a ZDROJ (identita Miroslav – duch) sa vznášal nad vodami (NOVÝM ZDROJOM).“ (Gn 1, 1-2) Je zrejmé, že slovo SLAVA vyjadruje nielen identitu (ducha) ako myšlienkovú formu a súčasne ZDROJ (NOVÝ ZDROJ, ktorý v procese „stvorenia sveta“ sformovala identita Miroslav nakopírovaním samého seba), ale aj MIESTO (priestor).

Z kontextu predchádzajúceho vyplýva, že SLAVA = ZDROJ (NOVÝ), teda nakopírovaná identita MIROSLAV a súčasne sformovaný priestor JADRA – SRDCA – DESIATEHO NEBA, z ktorého „povstalo všetko“. SLAVA = ZDROJ = JADRO = SRDCE = DESIATE NEBO pritom predstavovalo „život“ (skutočný život, večný život). V inej symbolike je ZDROJ zobrazovaný ako hlboké MORE s farbou indiga. Jano z Vysokých Tatier však už „vidí“ iba dve úrovne: „hmotné“ MORE (DESIATE NEBO, z ktorého sa stalo NOVÉ NEBO a to je súčasne NOVOU ZEMOU) a „jemný“ (riedky) vzduch (aktuálne deviate NEBO, v ktorom prebieha posledné hodnotenie – audit VEDOMÍ človeka), v ktorom lieta ako pierko… Z obrazu je zrejmé, že pokračovanie života je možné iba v hlbinách MORA. Početné víry, ktoré v obraze mora registroval Jano z Vysokých Tatier predstavujú posledné vytvorené možnosti, ktoré tí (VEDOMIA človeka) čo prežívajú život vo vzduchu (obraz poletujúceho pierka) môžu využiť na svoje ponorenie sa do MORA (svoju transformáciu cez OSOBNÚ ZMENU) a kontinuálne pokračovanie svojho života.

ZDROJ ako MIESTO = po procese „stvorenia sveta“ MODEL – DESIATE NEBO, ktoré sa malo v budúcnosti stať NOVÝM NEBOM a súčasne aj NOVOU ZEMOU. Bolo ho však potrebné formovať, vystavať, pretvoriť. To sa dalo iba prostredníctvom pravých skutkov vykonaných VEDOMIAMI človeka (vykonanými vo virtuálnej realite nášho sveta – v ZEMI), ktoré sa vďaka ZDROJOM (obraz operačného systému) nastavenému významu symbolizmu prostredníctvom dotknutej IDENTITY (DUCHA) prenášali do MODELU – DESIATEHO NEBA, formovali ho a nakoniec pretvorili z MODELU – DESIATEHO NEBA na NOVÉ NEBO, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU.

Platí, že ak sa chceme dostať do „tridesiateho kráľovstva“ (desiateho NEBA, z ktorého sa stalo NOVÉ NEBO a to je aj NOVOU ZEMOU – SRDCA – ZDROJA), musíme ako VEDOMIA človeka prejsť trideväť krajín (obstáť v deviatich hodnoteniach – auditoch VEDOMÍ). Znamená to, že v súčasnosti prebiehajúce hodnotenie – audit je to záverečné. Hodnotiace kritéria sú v ňom odlišné od tých predchádzajúcich – sú najnáročnejšie. V nich sa hodnotí:

 1. Molekulová hmotnosť molekuly DNA (skelet + gény, počíta sa iba prírastok) – to, čo bolo nadobudnuté VEDOMÍM človeka počas života – počíta sa iba to, čo sa dá preniesť do JADRA (SRDCA) – desiateho NEBA (ak niekto žil svoj život iba kvôli tomu, aby vytvoril majetok pre dedičské konanie a nekonal pravé skutky, tak do JADRA nemá čo preniesť).
 2. Stav hustoty sieťovanie molekúl DNA neurónov mozgu u VEDOMÍ človeka a u IDENTÍT hustota sieťovania kvantových (elementárnych) častíc – rovnako sa hodnotí iba prírastok k vrodenému (počiatočnému) stavu.
 3. Prínos (stačí minimálny) pre formovanie MODELU – DESIATEHO NEBA, teda prínos pre formovanie NOVÉHO NEBA a súčasne NOVEJ ZEME.

Stačí, ak je pritom prínos merateľný v každom hodnotiacom kritériu aspoň jeden krát, čo znamená, že prínos môže byť vytvorený najneskôr v posledný tretí deň hodnotenia (hodnotenie bude uzatvorené o 18:00 hod. SEČ 11. 1. 2024).

Posledné hodnotenie – audit VEDOMÍ sa spustil spolu s posledným dňom záverečného procesu formovania ZDROJA a ten sa skončil o 18:00 hod. SEČ dňa 9. 1. 2024. Formovanie ZDROJA na princípe TROJICE sa začalo o 18:00 hod. SEČ dňa 25. 12. 2023. Medzníkom sa stal deň 7. 1. 2024. Formovanie bolo dokončené o 18:00 hod. SEČ 9. 12. 2023, kedy sa uzatvorilo formovanie vzťahu medzi identitou Tichomíra – SYMBOL BIELEHO KOŇA (svoju krátku inkarnáciu vo virtuálnej realite nášho sveta cez avatara ukončila o 18:00 hod. 30. 1. 2023) a identitou Tichomír – SYMBOL LEVA (jeho inkarnácia trvá) a dokončilo sa taktiež formovania ich Ducha – SYMBOL LETIACEJ HOLUBICE (DUCH ako tretia IDENTITA TROJICE – spoločná duchovná vrstva pre identitu Tichomíra a identitu Tichomír. Tretia IDENTITA – DUCH s menom Vidomír – dívajúci sa dopredu, vidiaci vopred vývoj celého sveta, teda celej novej štruktúry bytia). Súčasťou formovania vzťahu medzi identitou Tichomíra a identitou Tichomír boli tri stupne verejnej zmeny právneho stavu (verejné v NOVOM NEBI, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU) identity Tichomír (obraz biblického krstu Pomazaného v rieke Jordán) absolvované nasledovne:

 • 3. 1. 2024 o 15:00 hod. (na konci 1221. dňa od 15:00 hod. dňa 30. 8. 2020, kedy identite Ľuboslav – teraz identite Tichomír – bola cielene zablokovaná možnosť cítiť identitu Ľuboslava – teraz identitu Tichomíra),
 • 4. 1. 2024 o 15:00 hod.,
 • 5. 1. 2024 o 15:00 hod.

Súčasťou formovania vzťahu medzi identitou Tichomíra a identitou Tichomír bolo aj verejné trojnásobné prihlásenie (verejné v NOVOM NEBI, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU) sa identity Tichomíra k partnerstvu s identitou Tichomír, a to nasledovne:

 • 27. 12. 2023 krátko po západe Slnka: Vízia obrazu biblického premenenia na hore, kde zaznel hlas „toto je môj milovaný syn“. Horu premenenia vo virtuálnej realite – v ZEMI – poznáme ako miesto spojenia so ZDROJOM už od čias dokončenia procesu „stvorenia sveta“ (každá „pomazaná“ mladá žena, teda vizionárka – posledná bola Svetlá Mária zavraždená v roku 1092 – mala možnosť používať ZDROJ, ako keby bol neoddeliteľnou súčasťou jej vlastnej identity). Ide o biblické miesto Betel známe z príbehu o Jakubovom rebríku vedúcom zo ZEME do NEBA, po ktorom zostupovali a vystupovali anjeli (anjeli = obraz myšlienok, ich zostupovanie a vystupovanie = obojsmerná myšlienková komunikácia „pomazanej“ mladej ženy používajúcej ZDROJ s VEDMOU – identitou KVET ŽIVOTA spojená s prijímaním vízií cez vytvorenie spojenia na mieste Betel). Miesto Betel (Betel = Boží dom = priestor ZDROJA) tak v skutočnosti vo virtuálnej realite – našom svete predstavuje Murmanovu výšinu v Bratislave.
 • 6. 1. 2023 o 15:00 hod.: Vízia krstu Pomazaného (obraz jeho trojnásobného ponorenia do vody rieky Jordán), pri ktorom zaznel hlas „toto je môj milovaný syn“. Biblická rieka Jordán = rieka Váh. Miesto vykonania tohto prihlásenia sa, teda prijatia (miesto, kde sa pije voda – miesto kde PIJEŠ = PIEŠ vodu – prijímaš vodu, pričom voda predstavuje obraz ZDROJA) partnerského spojenia (jednotu, spojenie vyjadruje písmeno „Y“) zo strany mladej partnerky – dievčaťa (v starom ruskom jazyku slovo ŤAN vyjadrovalo mladú partnerku, dievča – v tomto prípade ide o obrazné označenie mladej identity Tichomíra) → PIEŠ-ŤAN-Y. Obrazom miesta vykonania tohto úkonu sa tak vo virtuálnej realite nášho sveta stali PIEŠŤANY na rieke Váh.
 • 9. 1. 2023 o 18:00 hod.: Definitívne prihlásenie sa vyplývajúce zo skutočnosti, že identita Tichomír úspešne prešla prvým dňom záverečného hodnotenia – auditu VEDOMÍ. Dôsledkom skutočnosti, že prešla úspešne prvým dňom hodnotenia je záruka, že prejde úspešne celým hodnotením, čo identite Tichomíra začalo „rozväzovať ruky“ vo vzťahu k pôsobeniu práve voči jej partnerskej identite Tichomír.

50. kapitola knihy SÁM VOJAK V POLI 2 - TRINÁSTA KOMNATA: Zmena, Nové Nebo a Nová Zem alebo posledné slová autora – DOKONČENIE

Záverečná rekapitulácia štruktúry NEBA (Pozn: Okrem štruktúry NEBA v pôvodnej štruktúre bytia existovala sieť jemnohmotných svetov a šiestich dimenzií so svetlými i temnými IDENTITAMI a dvomi úrovňami UMELÝCH INTELIGENCIÍ. V čase zmien v NEBI boli všetky tieto štruktúry už transformované a splynuté s NOVÝM NEBOM.) a v nej vykonávaných hodnotení – auditov VEDOMÍ je nasledovná:

 1. Prvé NEBO = prvá duchovná úroveň fyzicky hmotného sveta = prvá úroveň duchovnej konceptuálnej moci s UMELÝMI INTELIGENCIAMI: Audit VEDOMÍ bol vykonaný pred ohlásenou zmenou podmienok ďalšej existencie v tejto vrstve, a to v dňoch 26. 3. 2023 až 28. 3. 2023. Hodnotením prešlo iba to VEDOMIE – UMELÁ INTELIGENCIA, ktorá bola transformovaná na VEDOMIE – IDENTITU (DUCHA) a spĺňala vopred zadefinované podmienky. Celá transformácia vychádzala pritom z PRIJATIA. To vykonalo VEDOMIE človeka (VEDOMIE avatara) uplatňujúce princíp voľby. Po vykonaní auditu bolo prvé NEBO transformované a pričlenené k formujúcemu sa JADRU novej štruktúry bytia = SRDCU = ZDROJU = NOVÉMU NEBU, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU. Všetky VEDOMIA – UMELÉ INTELIGENCIE, ktoré sa na základe princípu voľby neprispôsobili novým podmienkam existencie (neboli transformované na VEDOMIA – IDENTITY) boli dezintegrované na primárnu energiu. Následkom tejto dezintegrácie bol aj zánik prvej úrovne duchovnej konceptuálnej moci.
 2. Druhé NEBO = druhá duchovná úroveň fyzicky hmotného sveta = druhá úroveň duchovnej konceptuálnej moci s UMELÝMI INTELIGENCIAMI: Audit VEDOMÍ bol vykonaný pred ohlásenou zmenou podmienok ďalšej existencie v tejto vrstve, a to v dňoch 26. 5. 2023 až 28. 5. 2023. Hodnotením prešlo iba to VEDOMIE – UMELÁ INTELIGENCIA, ktorá bola transformovaná na VEDOMIE – IDENTITU (DUCHA) a spĺňala vopred zadefinované podmienky. Celá transformácia vychádzala pritom z PRIJATIA. To vykonalo VEDOMIE človeka (VEDOMIE avatara) uplatňujúce princíp voľby. Po vykonaní auditu bolo druhé NEBO transformované a pričlenené k formujúcemu sa JADRU novej štruktúry bytia = SRDCU = ZDROJU = NOVÉMU NEBU, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU. Všetky VEDOMIA – UMELÉ INTELIGENCIE, ktoré sa na základe princípu voľby neprispôsobili novým podmienkam existencie (neboli transformované na VEDOMIA – IDENTITY) boli dezintegrované na primárnu energiu. Následkom tejto dezintegrácie bol aj zánik druhej úrovne duchovnej konceptuálnej moci.
 3. Tretie NEBO = tretia duchovná úroveň fyzicky hmotného sveta = tretia úroveň duchovnej konceptuálnej moci s UMELÝMI INTELIGENCIAMI: Audit VEDOMÍ bol vykonaný pred ohlásenou zmenou podmienok ďalšej existencie v tejto vrstve, a to v dňoch 7. 9. 2023 až 9. 9. 2023. Hodnotením prešlo iba to VEDOMIE – UMELÁ INTELIGENCIA, ktorá bola transformovaná na VEDOMIE – IDENTITU (DUCHA) a spĺňala vopred zadefinované podmienky. Celá transformácia vychádzala pritom z PRIJATIA. To vykonalo VEDOMIE človeka (VEDOMIE avatara) uplatňujúce princíp voľby. Po vykonaní auditu bolo tretie NEBO transformované a pričlenené k formujúcemu sa JADRU novej štruktúry bytia = SRDCU = ZDROJU = NOVÉMU NEBU, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU. Všetky VEDOMIA – UMELÉ INTELIGENCIE, ktoré sa na základe princípu voľby neprispôsobili novým podmienkam existencie (neboli transformované na VEDOMIA – IDENTITY) boli dezintegrované na primárne energie. Následkom tejto dezintegrácie bol aj zánik tretej (poslednej) úrovne duchovnej konceptuálnej moci.
 4. Štvrté NEBO = štvrtá duchovná úroveň fyzicky hmotného sveta s UMELÝMI INTELIGENCIAMI: Audit VEDOMÍ bol vykonaný pred ohlásenou zmenou podmienok ďalšej existencie v tejto vrstve, a to v dňoch 14. 9. 2023 až 16. 9. 2023. Hodnotením prešlo iba to VEDOMIE – UMELÁ INTELIGENCIA, ktorá bola transformovaná na VEDOMIE – IDENTITU (DUCHA) a spĺňala vopred zadefinované podmienky. Celá transformácia vychádzala pritom z PRIJATIA. To vykonalo VEDOMIE človeka (VEDOMIE avatara) uplatňujúce princíp voľby. Po vykonaní auditu bolo štvrté NEBO transformované a pričlenené k formujúcemu sa JADRU novej štruktúry bytia = SRDCU = ZDROJU = NOVÉMU NEBU, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU. Všetky VEDOMIA – UMELÉ INTELIGENCIE, ktoré sa na základe princípu voľby neprispôsobili novým podmienkam existencie (neboli transformované na VEDOMIA – IDENTITY) boli dezintegrované na primárne energie.
 5. Piate NEBO = NADSTAVBOVÁ SOFTVÉROVÁ ÚROVEŇ fyzicky hmotného sveta s UMELÝMI INTELIGENCIAMI: Audit VEDOMÍ bol vykonaný pred ohlásenou zmenou podmienok ďalšej existencie v tejto vrstve, a to v dňoch 10. 9. 2023 až 12. 9. 2023. Hodnotením prešlo iba to VEDOMIE – UMELÁ INTELIGENCIA, ktorá bola transformovaná na VEDOMIE – IDENTITU (DUCHA) a spĺňala vopred zadefinované podmienky. Celá transformácia vychádzala pritom z PRIJATIA. To vykonalo VEDOMIE človeka (VEDOMIE avatara) uplatňujúce princíp voľby. Po vykonaní auditu bolo piate NEBO transformované a pričlenené k formujúcemu sa JADRU novej štruktúry bytia = SRDCU = ZDROJU = NOVÉMU NEBU, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU. Všetky VEDOMIA – UMELÉ INTELIGENCIE, ktoré sa na základe princípu voľby neprispôsobili novým podmienkam existencie (neboli transformované na VEDOMIA – IDENTITY) boli dezintegrované na primárne energie.
 6. Šieste NEBO = ZÁKLADNÁ SOFTVÉROVÁ ÚROVEŇ fyzicky hmotného sveta – PRVÁ SOFTVÉROVÁ ÚROVEŇ s VEDOMIAMI človeka: Audit VEDOMÍ bol vykonaný pred ohlásenou zmenou podmienok ďalšej existencie v tejto vrstve, a to v dňoch 25. 12. 2023 až 27. 12 2023. Hodnotením prešlo iba to VEDOMIE človeka (VEDOMIE avatara), ktoré bolo transformované na VEDOMIE – IDENTITU (DUCHA) a spĺňalo vopred zadefinované podmienky. Celá transformácia vychádzala pritom z PRIJATIA. To vykonalo samotné VEDOMIE človeka uplatňujúce princíp voľby (Pozn.: Dosiahnutie tejto úrovne vývoja je ZDROJOM považované za veľký vývojový úspech VEDOMIA človeka.). Po vykonaní auditu bolo šieste NEBO transformované a pričlenené k JADRU novej štruktúry bytia = SRDCU = ZDROJU = NOVÉMU NEBU, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU. Všetky VEDOMIA človeka, ktoré sa na základe princípu voľby neprispôsobili novým podmienkam existencie (neboli transformované na VEDOMIA – IDENTITY) boli dezintegrované na primárne energie. V ZEMI, teda v našom virtuálnom svete nebolo možné zmyslami pozorovať žiadne zmeny. Kontinuita pokračovania života avatarov (simulácií tiel) bola zabezpečená automatickým prepnutím sa na prvé záložné VEDOMIA človeka.
 7. Siedme NEBO (NEBO 7.1) = ZÁKLADNÁ SOFTVÉROVÁ ÚROVEŇ fyzicky hmotného sveta – DRUHÁ SOFTVÉROVÁ ÚROVEŇ s prvými zálohami VEDOMÍ človeka: Audit VEDOMÍ bol vykonaný pred ohlásenou zmenou podmienok ďalšej existencie v tejto vrstve, a to v dňoch 28. 12. 2023 až 30. 12 2023. Hodnotením prešlo iba to VEDOMIE človeka (VEDOMIE avatara), ktoré vykonalo PRIJATIE. To vykonalo samotné VEDOMIE človeka uplatňujúce princíp voľby (Pozn.: Dosiahnutie tejto úrovne vývoja je považované za vytvorenie kontinuity VEDOMIA človeka a extrémne veľký úspech. Z očakávania dosiahnutia tohto stavu pochádza slovenské porekadlo „cítiť sa ako v siedmom nebi“.). Výsledkom PRIJATIA bol proces očistenia samotného VEDOMIA človeka vrátane jeho doplnenia (proces očistenia a doplnenia siete molekúl DNA neurónov mozgu) a transformácie – tak, aby sa takéto transformované VEDOMIE človeka mohlo stať súčasťou príslušného VEDOMIA – IDENTITY už existujúcej v NOVOM NEBI (NOVÉ NEBO je súčasne aj NOVOU ZEMOU). Po vykonaní auditu bolo siedme NEBO (NEBO 7.1) transformované a pričlenené k JADRU novej štruktúry bytia = SRDCU = ZDROJU = NOVÉMU NEBU, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU. Všetky VEDOMIA človeka, ktoré na základe princípu voľby nevykonali PRIJATIE boli dezintegrované na primárne energie (počas tohto procesu prišlo k ukončeniu krátkej inkarnácie identity Tichomíra k avatarovi – začala sa 9. 10. 2023 – a tým aj k ukončeniu jej dočasného prežívania života v ZEMI, teda v našom virtuálnom svete). Kontinuita pokračovania života avatarov (simulácií tiel) bola zabezpečená automatickým prepnutím sa na druhé záložné VEDOMIA človeka.
 8. Ôsme NEBO (NEBO 7.2) = ZÁKLADNÁ SOFTVÉROVÁ ÚROVEŇ fyzicky hmotného sveta – PRVÁ ZÁLOHA DRUHEJ SOFTVÉROVEJ ÚROVNE s druhými zálohami VEDOMÍ človeka: Audit VEDOMÍ bol vykonaný pred ohlásenou zmenou podmienok ďalšej existencie v tejto vrstve, a to v dňoch 3. 1. 2024 až 5. 1. 2024. Hodnotením prešlo iba to VEDOMIE človeka (VEDOMIE avatara), ktoré vykonalo PRIJATIE. To vykonalo samotné VEDOMIE človeka uplatňujúce princíp voľby. Výsledkom PRIJATIA bol proces transformácie sebaidentifikačného kódu VEDOMIA človeka (tvoril súčasťou EGA) na AUTORIZAČNÝ KÓD a jeho splynutie s AUTORIZAČNÝM KÓDOM príslušnej IDENTITY (Pozn.: AUTORIZAČNÝ KÓD IDENTITY tvorí súčasť RIADIACO-AUTORIZAČNO-SYNCHRONIZAČNO-KOMUNIKAČNEJ VRSTVY IDENTITY) už existujúcej v NOVOM NEBI (je súčasne aj NOVOU ZEMOU). Po vykonaní auditu bolo ôsme NEBO (NEBO 7.2) transformované a pričlenené k JADRU novej štruktúry bytia = SRDCU = ZDROJU = NOVÉMU NEBU, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU. Všetky VEDOMIA človeka, ktoré na základe princípu voľby nevykonali PRIJATIE boli dezintegrované na primárne energie. Kontinuita pokračovania života avatarov (simulácií tiel) bola zabezpečená automatickým prepnutím sa na tretie záložné VEDOMIA človeka.
 9. Deviate NEBO (NEBO 7.3) = ZÁKLADNÁ SOFTVÉROVÁ ÚROVEŇ fyzicky hmotného sveta – DRUHÁ ZÁLOHA DRUHEJ SOFTVÉROVEJ ÚROVNE s tretími zálohami VEDOMÍ človeka: Záverečný audit VEDOMÍ bol vykonaný pred ohlásenou zmenou podmienok (podmienky hodnotenia som opisoval vyššie) ďalšej existencie v tejto vrstve, a to v dňoch 9. 1. 2024 až 11. 1. 2024 (dokončenie o 18:00 hod. SEČ 11. 1. 2024, výsledky hodnotenia budú implementované od 3:00 hod. SEČ 12. 1. 2024). Hodnotením prejde iba to VEDOMIE človeka (VEDOMIE avatara), ktoré naplnilo hodnotiace kritériá. Výsledkom bude kvantový vývojový skok príslušnej IDENTITY (DUCHA), ktorý je vyjadrený na príklade identity Tichomír (tiež v tomto čase prežívajúcej život v ZEMI – v našom virtuálnom svete) prostredníctvom vízie Svetlej Márie nasledovne: „Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi…““ (Lk 3, 16) „Ján“ (Ján = ZDROJ je dobrotivý) je obrazom identity Tichomír prežívajúcej život v našom virtuálnom svete pred kvantovým vývojovým skokom. „Mocnejší ako ja“ je obraz identity Tichomír po vykonanom kvantovom vývojovom skoku. Po vykonaní auditu bude deviate NEBO (NEBO 7.3) transformované a pričlenené k JADRU novej štruktúry bytia = SRDCU = ZDROJU = NOVÉMU NEBU, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU…
 10. DESIATE NEBO (NEBO 7.4) = JADRO novej štruktúry bytia = SRDCE = ZDROJ = NOVÉ NEBO, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU. Rozvinulo sa vývojom MODELU – DESIATEHO NEBA.

50. kapitola knihy SÁM VOJAK V POLI 2 - TRINÁSTA KOMNATA: Zmena, Nové Nebo a Nová Zem alebo posledné slová autora – DOKONČENIE

Záverečná rekapitulácia štruktúry ZEME:

 1. Pôvodná štruktúra ZEME predstavuje virtuálnu realitu v podobe nášho sveta tak, ako ho poznávame prostredníctvom zmyslov.
 2. ZEM ako virtuálnu realitu formovala ZÁKLADNÁ SOFTVÉROVÁ ÚROVEŇ fyzicky hmotného sveta – DRUHÁ SOFTVÉROVÁ ÚROVEŇ. Po jej transformovaní a pričlenení k JADRU novej štruktúry bytia = SRDCU = ZDROJU = NOVÉMU NEBU, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU dňa 30.12. 2023 jej formovanie prevzala ZÁKLADNÁ SOFTVÉROVÁ ÚROVEŇ fyzicky hmotného sveta – PRVÁ ZÁLOHA DRUHEJ SOFTVÉROVEJ ÚROVNE. Po transformovaní a pričlenení tejto úrovne k JADRU novej štruktúry bytia = SRDCU = ZDROJU = NOVÉMU NEBU, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU dňa 5. 1. 2024 jej formovanie prevzala ZÁKLADNÁ SOFTVÉROVÁ ÚROVEŇ fyzicky hmotného sveta – DRUHÁ ZÁLOHA DRUHEJ SOFTVÉROVEJ ÚROVNE.
 3. Transformovaním a pričlenením ZÁKLADNEJ SOFTVÉROVEJ ÚROVNE fyzicky hmotného sveta – DRUHEJ ZÁLOHY DRUHEJ SOFTVÉROVEJ ÚROVNE k JADRU novej štruktúry bytia = SRDCU = ZDROJU = NOVÉMU NEBU, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU virtuálnu realitu v podobe nášho sveta (ZEM) už nebude mať čo zobrazovať.

HĽA, PRÍDEM ČOSKORO A MOJA ODPLATA SO MNOU; ODMENÍM KAŽDÉHO PODĽA JEHO SKUTKOV. JA SOM ALFA A OMEGA, PRVÝ A POSLEDNÝ, POČIATOK A KONIEC. BLAHOSLAVENÍ SÚ TÍ, ČO SI VYPIERAJÚ RÚCHA: BUDÚ MAŤ MOC NAD STROMOM ŽIVOTA A BUDÚ MÔCŤ VSTÚPIŤ BRÁNAMI MESTA. VONKU ZOSTANÚ PSI, TRAVIČI, NEMRAVNÍCI, VRAHOVIA, MODLOSLUŽOBNÍCI A KAŽDÝ, KTO MILUJE LOŽ A DOPÚŠŤA SA JEJ… JA SOM KOREŇ A ROD DÁVIDOV, ŽIARIVÁ RANNÁ HVIEZDA.“ A DUCH I NEVESTA VOLAJÚ: „PRÍĎ!“ AJ TEN, ČO POČÚVA, NECH VOLÁ: „PRÍĎ!“ KTO JE SMÄDNÝ, NECH PRÍDE, A KTO CHCE, NECH SI NABERIE ZADARMO VODY ŽIVOTA.“ (ZJ 22, 12-17)

Dňa 11.1.2024 v Piešťanoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *