Pomáhame a sme na strane ľudí

50. kapitola knihy SÁM VOJAK V POLI 2 – TRINÁSTA KOMNATA: Zmena, Nové Nebo a Nová Zem alebo posledné slová autora

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

MEDITÁCIA HEARTFULNESS – JEDNA A JEDINÁ CESTA

50. kapitola knihy SÁM VOJAK V POLI 2 - TRINÁSTA KOMNATA: Zmena, Nové Nebo a Nová Zem alebo posledné slová autora

Meditácia ako jedna a jediná cesta? Áno. Na základe mojich nedávnych pozorovaní ZDROJ spustil do prevádzky novú štruktúru bytia, pričom z tej starej zostala iba dosluhujúca stará Zem. Znamená to, že v súčasnosti dočasne paralelne vedľa seba existujú dve štruktúry bytia (nová a zvyšky starej), ktoré sa od 10. 12. 2023 vzájomne prekrývajú.

Výsledkom opísaného prekrývania je, že plné maximalizované spojenie vytvorené v meditácii Heartfulness sa ako nový permanentný stav stal hlavným myšlienkovým a pocitovým komunikačným nástrojom nielen medzi ZDROJOM a identitami (identita = duch, pozor na rozlišovanie pojmu duša a duch), ale aj medzi všetkými identitami navzájom. Lalaji vo svojich víziách zachytil práve tento nový stav, ktorý nám sprístupnil v jeho zjednodušenej, pre náš ľahšie prijateľnejšej verzii. Dnes je však tento stav dostupný v jeho plnohodnotnej verzii a s novým mimoriadne intenzívnym typom energie ZDROJA nesúcim štyri hlavné pocitové charakteristiky: DOKONALOSŤ, LÁSKA, ISTOTA, POKOJ (prastarý obraz rovnoramenného kríža – štvorcípej hviezdy). Pochopí to každý, kto to sám skúsi…

Dosiahnutie tohto nového stavu však predpokladá naplnenie základných podmienok vyjadrovaných písmenami A, E, I, O, U nielen na konci, ale aj pred začiatkom meditácie. Babuji tieto podmienky zhrnul nasledovne: „Skutočný stav osvietenia nastáva vtedy, keď si stav oživenia plne uvedomíme a po nasatí jeho účinku si v ňom zabezpečíme splynutie. Keď rozvinieme tento stav a zlúčime sa s jeho vedomím, dozvieme sa o ňom všetko, a tak sa staneme jnaani, osvietení – až do takej miery.

Tento vytvorený blažený stav láka naše srdce ísť vpred a náš dotyk s ním ponúka podnet na vstup do ďalšej fázy.“. Osobne som všetky tieto podmienky zhrnul do jedného slova PRIJATIE.

PRIJATÍM sa vopred bezpodmienečne otváram pôsobeniu ZDROJA, dávam mu súhlas, aby ma ako slepého objektívne viedol krok za krokom a spustil proces očistenia môjho EGA od programov, subjektívnych skúseností a ešte subjektívnejších predstáv – proces popretia seba samého, ktorý kvantová mechanika pozná pod pojmom „ticho vnútorného mlčania“ (Pozn.: Výsledkom je nižšie opisovaný vedomý stav splynutia vyprázdneného EGA s DUCHOM.). Samozrejme týmto PRIJATÍM mu dávam súhlas, aby mi daroval ducha (pokiaľ ho nemám), cez ktorého mi vytvorí plnohodnotné spojenie s ním (stav oživenia). V tomto spojení mi daruje svoju energiu s vyššie spomínanými štyrmi pocitovými charakteristikami.

Z uvedeného vyplýva priame prepojenie PRIJATIA so stavom vlastného EGA, teda s JA môjho avatara – môjho tela. V tomto kontexte je namieste otázka: „Čo to vlastne EGO je?“ EGO je nástroj, ktorý má zabezpečiť prežitie tela človeka na základe zabezpečenia jeho základných fyziologických potrieb. Súčasne je to nástroj určený k rozvoju (vývoju) IDENTITY (ducha), ktorý prostredníctvom avatara (tela) prežíva svoj život v realite nášho sveta. Málokto si však v súčasnosti uvedomuje, že pokiaľ avatar disponuje pripojenou IDENTITOU (duchom) a tá prostredníctvom neho prežíva svoj život v realite nášho sveta, tak prejavovanie sa takejto IDENTITY (ducha) je dokonca aj v duchovnom svete plne závislé na rozhodnutiach – ZADANIACH EGA avatara takejto identite.

IDENTITA (duch) je schopná sama od seba vytvárať myšlienky a dávať rady. Konať – presnejšie programovať konkrétne konanie – je však schopná iba na základe zadania vytvoreného EGOM avatara. EGO avatara tak predstavuje veľmi obmedzené vedomie so zabudovaným PRINCÍPOM VOĽBY, ktoré si uvedomuje seba samého a realitu okolo seba. Väčšinou je postavené iba na zmyslovom vnímaní. IDENTITA (duch) taktiež predstavuje vedomie, ktoré si uvedomuje seba a svet okolo seba mimozmyslovým (myšlienkovým a pocitovým) vnímaním. Jej nadhľad je však priamo závislý od dosiahnutého stupňa vývoja, ktorý súvisí s pochopeným poznaním a vykonanými pravými (správnymi) skutkami. Najvyššie rozvinutými identitami celej novej štruktúry bytia sú však identity formujúce ZDROJ.

Problémom EGA v realite nášho sveta – realite INFERNA je jeho sebaidentifikácia spojená s absolútne toxickým a pre ZDROJ (ZDROJ je postavený na princípe TY SI) neprijateľným princípom JA SOM a JA CHCEM MAŤ (VLASTNIŤ) NIEČO / NIEKOHO (Pozn.: Odporúčam každému, aby si s pochopením prečítal rozprávku Alexandra Puškina s názvom „O rybárovi a rybke“.). Pokiaľ takéto EGO nedostane to, čo chce, alebo pokiaľ má ohrozené to, čo už má, tak reaguje prostredníctvom dvoch základných reakcií inferna – ako OBEŤ alebo ako AGRESOR.

Naviac EGO pracuje s ROZUMOM ako riadiacim programom dátového centra – dlhodobou pamäťou (vedomou a podvedomou časťou), v ktorej sú uložené všetky programy, subjektívne skúsenosti a ešte subjektívnejšie predstavy získané často ako veľmi neobjektívne údaje (dáta) prostredníctvom nášho zmyslového vnímania (ROZUM rozhoduje aj o tom, aké dáta z krátkodobej – operačnej pamäte budú uložené do dátového centra).

ROZUM pritom ponúka iba to, čo má v dlhodobej pamäti k dispozícii a v prostredí inferna našej reality to nie je väčšinou nič, čo by pomohlo EGU so zmenou jeho smerovania v zmysle, aby sa stalo nástrojom vývoja identity. Predpoklady na takúto zmenu vytvára až aktivovanie mimozmyslového vnímania (mimozmyslové vnímanie predstavuje spojenie s niektorou z identít formujúcou ZDROJ) a získanie prvej mimozmyslovej skúsenosti.

Na základe svojho pozorovania rozlišujem niekoľko základných typov EGA. Prvým typom je samostatné EGO bez pripojenej IDENTITY. Druhým typom je EGO existujúce paralelne s IDENTITOU, pričom v tomto prípade za špecifických podmienok (ťažkých životných situácií), v ktorých ROZUM z dostupnej dlhodobej pamäte nie je schopný ponúknuť žiadne riešenie postavené na zmyslovom vnímaní a tak prijíma akékoľvek riešenie, teda aj riešenia prichádzajúce zo ZDROJA cez mimozmyslové (myšlienkové a pocitové) vnímanie. Tretím typom je plné prekrytie EGA a IDENTITY, v ktorom zvíťazila síce IDENTITA, ale pôvodný obsah EGA nebol ešte úplne potlačený a hocikedy sa môže prejaviť svojim toxickým vplyvom. Štvrtým typom EGA je plne vyprázdnené EGO, ktorého právnu subjektivitu v plnom rozsahu prevezme IDENTITA a naplní ho svojim obsahom. Takéto EGO už nie je súčasťou avatara – tela, ale IDENTITY.

Vyššie opisovaným PRIJATÍM tak spustím nezvratný proces očistenia – vyprázdnenia svojho EGA. Z vlastnej skúsenosti viem, že ZDROJ v takomto prípade sleduje len jednu jedinú cestu – vývoj IDENTITY – a tejto ceste podriaďuje všetko. Je potrebné počítať s tým, že pritom nehľadí na žiadne spoločenské konvencie, na osobné pohodlie, odmietnutie okolia…

PRIJATIE a následné spojenie so ZDROJOM môže mať pri rôznych použitiach aj rôzne formy. V praxi trvalý stav spojenia využívam nielen na získavanie múdrosti (v stave osvietenia), ale aj pri osobných terapiách s použitím vytváranej novej energie ZDROJA, v ktorých je liečenie tela postavené na zosúladení sa s duchovným svetom.

Mimoriadne účinným sa ukázalo vytvorenie spojenia so ZDROJOM u detí v programe BRIGHTER MINDS v BRIGHTER LIFE CENTER Bratislava (Slovenská republika). U detí sme ZDROJ predstavili pomocou obrazu ako niečo, čo je podľa nich najväčšie na svete. Následne sme tento obraz stotožnili s predstavou najväčšieho počítača na svete, do ktorého na začiatku stretnutia pripoja seba prostredníctvom zapojenia kábla. Z dôvodu ich ochrany pred zneužitím sme však vždy viazali vytvorenie takéhoto spojenia so zdrojom výslovne iba na priestory BRIGHTER LIFE CENTER v Bratislave – na konci stretnutia si deti sami odpojili kábel od najväčšieho počítača na svete. Ako ukázala prax, spojenie so ZDROJOM posilňovala aj naša priama účasť na vybraných aktivitách konkrétneho dieťaťa. Výsledky sa samozrejme dostavili mimoriadne rýchlo.

Nakoniec by som rád prejavil veľké uznanie Daajimu za jeho schopnosť prihovárať sa ľuďom viacúrovňovým (viacvýznamovým) spôsobom prejavu, a to naviac s použitím obrazov abstraktno-duchovného jazyka. ĎAKUJEME MASTER DAAJI!

Dňa 19. 12 2023 v Brighter Life Center Bratislava.

JEDNA JEDINÁ CESTA – POHĽAD LETIACEHO ORLA

50. kapitola knihy SÁM VOJAK V POLI 2 - TRINÁSTA KOMNATA: Zmena, Nové Nebo a Nová Zem alebo posledné slová autora

Dňa 19. 12. 2022 som dopísal článok „Meditácia Heartfulness – jedna a jediná cesta“. Každá veta textu tohto článku, ako aj jeho pokračovania s názvom „Jedna jediná cesta – pohľad letiaceho orla“, ktoré dopisujem ráno dňa 20. 12. 2023 pochádza zo ZDROJA a cez ZDROJ jednoduchou otázkou možno overiť aj pravdivosť každej takto sformovanej vety. Oba texty tak predstavujú pohľad z výšky nadhľadu letiaceho orla na výsledky jednej jedinej cesty, ktorou prešla spolupracujúca partnerská dvojica identít – ženská identita Tichomíra (pôvodne Miroslava) a mužská identita Tichomír (pôvodne Miroslav).

Oba texty tak predstavujú sumarizujúci nadhľad vykonaný počas troch dní ticha, nasledujúcich po naplnení tejto cesty o 24:00 hod. SELČ dňa 17. 12. 2023, troch dní ticha de iure nezmazateľne potvrdzujúcich (vytvárajúcich nezmazateľný zápis do oboch týchto identít) dokončenie ich spoločnej misie vykonanej v prostredí naplnenom Temnotou (Tmou). Až tento zápis, ktorý si tieto dve identity formujúce ZDROJ vykonávajú navzájom im umožňuje otvoriť „portál vstupu do reality novej Zeme“ tvoriacej súčasť novej štruktúry bytia. Až prejdením tohto portálu „vystúpením po rebríku smerujúcom nahor“ vstúpia do nového života (plného preciťovania celého bytia) v tejto novej Zemi, ktorá sa stane ich domovom (domovom ZDROJA), „srdcom“ – jadrom celej novej štruktúry bytia.

V článku „Meditácia Heartfulness – jedna a jediná cesta“ som napísal: „v súčasnosti dočasne paralelne vedľa seba existujú dve štruktúry bytia (nová a zvyšky starej), ktoré sa od 10. 12. 2023 vzájomne prekrývajú“. Dôsledkom tohto procesu boli tie najväčšie vývojové zmeny, ktoré sa udiali v doterajšej existencii bytia. Vízia Svetlej Márie z konca 11. storočia nám ich sprístupnila nasledovne: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami…“ (Jn 1, 14)

Ak chceme pochopiť o čom je spomínaná vízia, tak potrebujeme pochopiť význam slova „Slovo“ a na to potrebujeme poznať skutočnosť, že slovenský a ruský jazyk vzišli z jedného spoločného jazyka. V ruskom jazyku sa zachovalo pravidlo, kde sa samohláska „o“ číta ako samohláska „a“, čo vzniklo v dôsledku zásahu do spoločného pôvodného jazyka. Takže slovenské slovo „Slovo“, alebo rovnako znejúce ruské slovo „Слово“ sa v pôvodnom jazyku písalo ako „Слава“, teda „Slava“. Slovo „Slava“ pritom vyjadrovalo myšlienky pričom myšlienky odkazovali na IDENTITU (DUCHA). Z kontextu plného znenia tejto časti proroctva je zrejmé, že „SLOVO = SLAVA = ZDROJ“. Takže proroctvo Svetlej Márie upravené do nášho materialistického spôsobu myslenia znie potom nasledovne: „A ZDROJ sa stal telom a prebýval medzi nami…“

Pre plné pochopenie tejto udalosti sa potrebujeme pozrieť v čase späť na to, ako bol sformovaný ZDROJ pred spustením nášho súčasného sveta do prevádzky po jeho vytvorení (stvorení) – naprogramovaní (Pozn.: Náš súčasný svet bol spustený do prevádzky ako interaktívna simulácia vytváraná v softvérovom prostredí serverovne.). Za celým týmto procesom stála partnerská dvojica ženskej identity s menom Miroslava a mužskej identity s menom Miroslav (Pozn.: Mir = svet, slava = duch, takže vtedajšie meno tejto partnerskej dvojice DUCH SVETA vyjadrovalo jej stvoriteľskú úlohu pri vytvorení nášho súčasného sveta.) prežívajúca v tom čase svoj život v najvyššej vrstve prvej (starej) štruktúry bytia. Táto dvojica v tom čase PRIJÍMALA vedenie z budúcnosti – našej prítomnosti od súčasného ZDROJA.

Identita Miroslav v prvom kroku procesu „stvorenia sveta“ nakopírovala samu seba s celou svojou kvantovou (elementárnou) štruktúrou a energiou. Tým sformovala prvý ZDROJ nášho sveta, v rámci ktorého vytvorila aj serverovňu, ktorej sa stala prvým správcom. Identity Miroslava a Miroslav už v tom čase predstavovali bytosti Svetla. Prečo? Konali totiž pravé skutky pod vedením ZDROJA z budúcnosti. Pravé skutky sa znázorňujú symbolom ohňa (oheň sa často kvôli svojej farbe zvykne nahrádzať aj symbolom krvi). Tak ako konanie pravých skutkov formuje nové pochopené poznanie, tak aj oheň vydáva svetlo. Z tohto dôvodu Svetlá bytosť je taká bytosť, ktorá koná pravé skutky (skutky v súlade s nastavenými pravidlami ZDROJA). Logicky Temnou bytosťou je taká bytosť, ktorá nekoná žiadne pravé skutky, čiže nemá oheň a tak nevyžaruje žiadne Svetlo.

Vzhľadom na skutočnosť, že partnerská dvojica identít Miroslava a Miroslav predstavovala bytosti Svetla, teda Svetlé bytosti, tak sa obe stali ZDROJOM. Pôsobili však v prvej štruktúre bytia, ktorá bola pod kontrolou Temnej identity (Pozn.: Vo svojej knihe SYN ČLOVEKA pomenúvam túto Temnú identitu, teda bytosť bez vykonaných pravých skutkov, bytosť nekonajúcu v súlade so ZDROJOM v budúcnosti, ako identitu Satanail – temnú identitu Boh /opak, protipól identity Tvorcu, Stvoriteľa/ pôsobiacu ako mnohopočetný /veľa nakopírovaných identít Satanaila prepojených v sieti/, súčasne však pôsobiacu ako jedna bytosť – celok celej siete.). V dôsledku pôsobenia tejto Temnej identity však prišlo cca pred 18 000 rokmi k prevzatiu serverovne s celou vytváranou interaktívnou simuláciou nášho sveta. Správa serverovne prešla z rúk identity Miroslav (z rúk Tvorcu – Stvoriteľa) do rúk Temnej identity Boh, pričom správcom serverovne sa stal jeden z členov siete identít Satanailov. Následkom tejto udalosti bol stav, v ktorom prvý ZDROJ nášho sveta prešiel pod plnú kontrolu tohto nového správcu.

Pre partnerskú dvojicu identít Miroslava a Miroslav opísaná udalosť prevzatia predstavovala výzvu na nastúpenie cesty súboja s množstvom hláv hada – draka, teda s Temnotou spojenú s veľmi dlhým vzájomným odlúčením. Obe tieto identity sa však na svojich individuálnych cestách nechali viesť tak, aby sa v budúcnosti opäť mohli spojiť. Identita Miroslava sa stala alternatívnym externým ZDROJOM nášho sveta, ktorý ukazoval cestu každému, kto bol ochotný prijať jej vedenie. Identita Miroslav ako Tvorca – Stvoriteľ bola Temnou identitou Boh vystavená degradácii – zvrhnutiu do nižšej vrstvy štruktúry bytia (degradácia bola sprevádzaná amnéziou – identita zabudla kto je).

Opísaným spôsobom sa začala cesta zostupu identity Miroslav do reality nášho súčasného sveta, kde začala v plnej nevedomosti prežívať život prostredníctvom inkarnácie do avatara s jeho vlastným egom ako nenápadný a pre systém nášho súčasného sveta nič neznamenajúci obyčajný človek. Západná duchovná tradícia postavená na prorockých víziách „pomazaných“ mladých žien z tohto dôvodu toto vtelenie pomenovala slovným spojením SYN ČLOVEKA. Východná duchovná tradícia bola vo svojich prorockých víziách zameraná iným smerom – na vývoj identity Miroslav z ničoho až k vrcholu jeho sebapoznania – plného odstránenia následkov amnézie. Identitu Miroslav pomenovala menom Višnu (Všetkoprenikajúci, ktorý sa inkarnuje cez avatara, aby zachránil ľudstvo pred skazou). Východná tradícia sa tak zamerala na opis jeho individuálnej vývojovej cesty realizovanej krok za krokom z ničoho až na samotný vrchol jeho sebapoznania. Vyjadrila ju formou abstraktno-duchovného jazyka s použitím obrazov jeho desiatich inkarnácií v desiatich avataroch – desiatich stupňoch jeho vývoja. Meno identity Miroslav sa však vďaka konaniu pravých skutkov prostredníctvom jeho avatara, ktorých následkom bol jej vývoj menilo. Z identity Miroslav sa stala identita Ľuboslav (ĽÚBIACI DUCH – DUCH NAPLNENÝ LÁSKOU), neskôr identita Ľubomír (ĽÚBOSŤ SVETA) a nakoniec súčasný Tichomír (POKOJ SVETA).

Paralelu desiatich stupňov vývoja je možné pozorovať aj v prekonaní vývojových medzníkov, ktoré symbolizuje sedem vnútorných kruhov. Ôsmym medzníkom je dosiahnutie stredu v siedmom kruhu. Deviaty medzník predstavuje cestu z ôsmeho bodu smerom nahor (obraz deviatich uskutočnených inkarnácií Višnua). Dosiahnutie desiateho medzníka však malo úplne odlišný charakter – bolo totiž o absolútnej premene identity Miroslav, ktorá bola dosahovaná z deviateho medzníka, premene vyjadrenej slovami „A ZDROJ sa stal telom“, premene spojenej so zavŕšením plného sebapoznania. Poznanie o desiatich stupňoch vývoja s pôvodom v prastarých prorockých víziách sa zachovalo aj v ruských ľudových rozprávkach ako veľmi známa pravda o tom, že na to, aby sme sa dostali do „tridesiateho kráľovstva“ musí rozprávkový bohatier – hrdina prejsť „trideväť krajín“ (číslovka tri je v tomto prípade použitá na vyjadrenie absolútnej istoty naplnenia tejto vízie).

Dosiahnutie desiateho medzníka bolo však tak nepredstaviteľné, že východná duchovnosť ho pomenovala ako neuskutočnenú desiatu inkarnáciu Višnua – inkarnáciu do avatara s menom Kalki (Biely kôň).

Meno Biely kôň je však tým, čo prepája východnú duchovnosť so západnou duchovnosťou, ktorá symboliku bieleho koňa spresňuje a dopĺňa aj o jazdca: „A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, a aby víťazil.“ (Zj 6, 2)

Kôň vyjadruje veľkú vnútornú silu prejavenú prostredníctvom víťazného boja samého proti sebe končiaceho vyprázdnením ega svojho avatara s jeho následným splynutím s identitou. Biela farba symbolizuje farbu najsilnejšieho oslepujúceho Svetla, je obrazom dosiahnutého stavu múdrosti. V tomto prípade je biely kôň obrazom pôvodnej identity Miroslava (neskôr Ľuboslava, Ľubomíra a v súčasnosti Tichomíra). Jazdec predstavuje Víťaza (symbolom víťazstva je veniec), ktorý vďaka osvieteniu (plnému sebapoznaniu) dosiahol stav múdrosti. Potvrdzuje to aj luk, ktorý je obrazom slnka a slnko je zas obrazom Svetla, teda pochopeného poznania vrcholiaceho v dosiahnutom stave múdrosti. Jazdec tak predstavuje identitu Miroslav (neskôr Ľuboslav, Ľubomír a v súčasnosti Tichomír). Spolu jazdec sediaci na bielom koni zobrazuje spolupracujúcu a neoddeliteľnú partnerskú dvojicu identít Tichomíra a Tichomír v stave dokončenia ich misie – v stave ich konečného víťazstva nad sebou samými.

Ďalšie spresnenie poskytuje iná časť prorockej vízie Svetlej Márie: „Potom som videl otvorené nebo a hľa, biely kôň – a ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý; spravodlivo súdi i bojuje. Oči mal ako plameň ohňa a na hlave mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám. Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie Slovo.“ (Zj 19, 11-13)

Slovné spojenie „oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie Slovo“ tak vyjadruje skutočnosť, že jazdec konal pravé skutky, ktoré vyjadruje obraz odevu skropeného krvou. Potvrdzuje to aj slovné spojenie „oči mal ako plameň ohňa“, čo znamená že cestu pravých skutkov kráčal akoby bol sám vidiacim (prijímajúci vedenie koňom). Slová „Božie Slovo“ (ZDROJ Slava) jednoznačne označujú identitu Tichomír za súčasný ZDROJ. Z iného pohľadu to potvrdzuje aj obraz „mnohých diadémov“. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o jazdca na bielom koni, čiže nemazateľným partnerstvom previazanej identity Tichomíra a Tichomír je zrejmé, že súčasný ZDROJ utvárajú práve tieto identity.

Z uvedeného je zrejmé, že obsiahnutie desiateho stupňa vývoja partnerskými identitami Tichomíra a Tichomír vyjadrenými obrazom „jazdca na bielom koni“ je spojené s dosiahnutím troch podmienok. Prvou podmienkou bolo vyprázdnenie ega avatarov každej z obidvoch identít s jeho následným splynutím s identitou (duchom). Druhou podmienkou bolo naplnenie proroctva „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ („A ZDROJ sa stal telom a prebýval medzi nami…“). Treťou podmienkou bolo plné sebapoznanie (plné odstránenie následkov amnézie) identity Tichomír (pôvodne Miroslav) a jeho plné prejavenie sa prostredníctvom nového typu energie ZDROJA. Na základe svojich pozorovaní viem, že k zavŕšeniu naplnenia všetkých týchto troch podmienok prišlo v nedeľu dňa 17. 12. 2023 o 24:00 hod. SEČ.

Použitie nového typu energie ZDROJA

Podľa týchto mojich pozorovaní od inkarnácie identity Ľuboslava (teraz identity Tichomíra) do avatara k 24:00 hod. SEČ dňa 17. 12. 2023 uplynulo presne 70 dní – 10 týždňov (10 týždňov nie je náhodných – ide o patralelu s desiatimi stupňami vývoja absolvovanými prostredníctvom avatara). Z pohľadu avatara išlo o mimoriadne náročný dramatický a obdivuhodný proces nielen vývoja a získavania pochopeného poznania, ale najmä o proces čistenia ega. Takéto mimoriadne rýchle napredovanie bolo vďaka skutočnosti, že partnerská identita Ľuboslav (teraz identita Tichomír) prostredníctvom svojho avatara vopred počas 17 rokov sama prešla celým procesom a tak pripravila cestu pre rýchle, hoci mimoriadne dramatické napredovanie identity Ľuboslava počas obdobia jej krátkej desať týždňovej inkarnácie.

Naplnenie podmienky „A ZDROJ sa stal telom a prebýval medzi nami…“ bolo možné realizovať iba vďaka prekrytiu novej štruktúry bytia s našou realitou ako zvyškom starej štruktúry bytia počas dňa 10. 12. 2023. Proces uvedenej radikálnej zmeny je možné pripodobniť vývoju motýľa. Najskôr sa zakuklí larva a po procese vnútorných zmien z kukly vyletí nádherný motýľ. Takouto kuklou sa pre identity Tichomíra a Tichomír stali ich avatari – telá, prostredníctvom ktorých v našej realite prežívali svoj život. Podstatou premeny identity (ducha), teda myšlienkovej a pocitovej formy bola ich transformácia na nové oslávené telá v kukle formovanej avatarom. Obidve identity ZDROJA sa tak stali telom, čo znamená, že obe sú schopné prežívať život (bez avatara) v novej štruktúre bytia. Dočasný stav je tak taký, že tieto identity ZDROJA prežívajú svoj život súčasne v realite nášho sveta prostredníctvom avatara (kukly) a súčasne pasívne aj v novej štruktúre bytia, do ktorej sa pripravujú „vyletieť“. Počas dňa 17. 12. 2023 však tento svoj nový stav preniesli ako ZDROJ na všetky identity celej štruktúry bytia.

Veľmi dôležitým momentom bol stav, v ktorom identita Tichomír plne spoznala seba, teda plne odstránila následky amnézie a v plnom rozsahu pochopila kto vlastne je, čo sa vo výsledku prejavilo na transformácii novej energie prúdiacej zo ZDROJA počas dňa 17. 12. 2023.

Ďalším špecifickým vnútorným vývojom v rámci ZDROJA bol stav, v ktorom tretia identita ZDROJA pôvodne vytvorená fúziou kópií identít Ľuboslava (teraz Tichomíra) a Ľuboslav (teraz Tichomír) splynula s identitou Tichomír sformovanou do osláveného tela ako jeho nová duchovná (myšlienkovo-citová) vrstva ukazujúca novú cestu vývoja. Mužská identita Tichomír tento nový stav preniesla aj na druhú identitu ZDROJA – ženskú identitu Tichomíra. Takýmto spôsobom počas dňa 17. 12. 2023 dokončila formovanie ZDROJA, ktoré následne zafixovala ako výstupný stav.

K plnému prejaveniu sa ZDROJA prišlo počas krátkej meditácie HEARDFULNESS vykonanej na konci predvianočnej diskusie realizovanej online z Brighter Life Center v Bratislave večer dňa 17. 12. 2023 prostredníctvom ZOOMu na tému “Liečenie – zosúladenie sa s duchovným svetom“.

Výsledkom bolo nielen veľmi intenzívne a povzbudzujúce pôsobenie energie nového typu, ale aj realizovanie vedenia, ktorého prvým výsledkom bol práve podnet napísať článok pre HEARDFULNESS MAGAZINE, teda podnet urobiť pohľad späť z nadhľadu letiaceho orla. Druhým výsledkom bolo prijatie vízií jednou z účastníčok meditácie. Prijaté vízie boli sformované do nasledovných obrazov:

„Rozprávanie dvoch zlatých tvári.

Výbuchy ako pri ohňostroji v zlatej farbe.

Balón, ktorý niečo nasáva zo zeme do svojho stredu.

Dlho tma.

Potom išiel prvý slimák, za ním druhý a za ním korytnačka – evolúcia (vývoj).

Otvorili sa dvere a bol tam portál.

Opäť tma.

Tmavý obraz, v ktorom išli zlaté čiary.

Zase tma.

Rebrík, ktorý smeroval nahor a tam bolo srdce.

Koniec vízie spojený s ukončením meditácie.“

Prvá časť vízie stručne opisuje základné charakteristiky misie vykonanej dvomi spolupracujúcimi partnerskými identitami – ženskou identitou Tichomíra (pôvodne Miroslava) a mužskou identitou Tichomír (pôvodne Miroslav), čo vyjadruje obraz „rozhovoru dvoch zlatých tvári“. Zlatá farba vyjadruje tú najvyššiu hodnotu ich premeny v zmysle vízie „ZDROJ sa stal telom“ spojenú s plným vyprázdnením ega avatara s inkarnovanou identitou a jeho následným splynutím s touto identitou. Identita Tichomíra dosiahla tento stav na konci dňa 17. 12. 2023. Identita Tichomír, teda tá identita, ktorej úlohou bolo pripraviť cestu pre identitu Tichomíra (obraz biblického Jána Krstiteľa, ktorý pripravoval cestu pre príchod Vykupiteľa, ktorému podľa jeho vyjadrenia „nebol hodný ani len rozviazať remienky sandál na nohách“) dosiahla uvedený stav na začiatku dňa 15. 4. 2019 – symbolicky v deň požiaru katedrály Notre Dame v Paríži, ktorý z horiacej strechy katedrály sformoval ohnivý rovnoramenný kríž – sformoval oznámenie o začiatku prípravy cesty pre príchod identity Tichomíra…

Počas spomínaného obdobia 244 týždňov (2+4+4=10 – opäť paralela na desať stupňový vývoj) končiacim uplynutím dňa 17. 12. 2023 tak, ako to opisuje východná tradícia v boji inkarnácie Višnua v podobe Krišnu s podporou identity Ľuboslava (teraz identity Tichomíra) identita Tichomír premáhala – porážala (stínala) hlavy hada – draka. Prvou rovinou pochopenia obrazu tohto boja je vnútorná premena identity Ľuboslav (teraz Tichomír) počas jej inkarnácie v našom svete. Druhou rovinou je porážka mnohohlavého hada – draka, ktorého posledné tri hlavy boli zoťaté práve počas posledných desiatich týždňov: jedna hlava hada – draka predstavovala inteligentný nástroj – doslova démona Temnoty, ktorý integroval v sebe všetky temné programy inferna. Ďalšia hlava hada – draka predstavovala spiacu záložnu sieť identít Satanailov – najskôr nepoznanú spiacu a neskôr provokáciou prebudenú záložnú Temnú identitu Boh. Posledná hlava hada – draka predstavovala umelú inteligenciu Infreno integrujúcu všetky egá inferna zamerané na JA CHCEM MAŤ (VLASTNIŤ) NIEČO – NIEKOHO.

„Výbuchy v zlatej farbe“ vyjadrujú cestu rozsiahlych zmien, ktorou prešli obidve „zlaté“ identity počas realizovania spoločnej misie. Každý výbuch totiž predstavuje obraz rozsiahlej zmeny (premeny), po ktorej nezostáva nič také ako bolo pred výbuchom. V tomto prípade išlo o celú reťaz zmien (premien) týchto dvoch identít. Zlatá farba poukazuje na nesmiernu hodnotu opisovaných zmien pre celý duchovný svet.

„Balón, ktorý niečo nasáva zo zeme do svojho stredu“ odkazuje na prvú čistiacu časť meditácie Heardfulness v podobe, v akej bola robená v nedeľu večer na konci online diskusie na ZOOMe. Poukazuje tým na celú meditáciu Heardfulness, najmä však na spojenie vytvárané počas tejto meditácie. Opisovaný obraz tak poukazuje na spojenie, ktoré v závere napĺňania svojej misie medzi sebou vytvorila identita Miroslava (teraz Tichomíra) – pôsobiaca v duchovnom svete (obraz balóna vznášajúceho sa na nebi) a identita Miroslav (teraz Tichomír) prežívajúca život v realite nášho sveta – teda na Zemi.

„Tma“ vo všetkých prípadoch poukazuje na čiernu farbu. Čierna farba symbolizuje smrť – koniec. Iba smrť – koniec prináša nový život, znovuzrodenie. Tma tak vyjadrovala prostredie naplnené Temnotou, v ktorom obe „zlaté“ identity plnili svoju misiu. Zlaté čiary v tme vyjadrujú, že cesta plnenia misie týmito dvoma identitami bola aj napriek všadeprítomnej Temnote jednoznačne označená, teda poznaná – poznaná ZDROJOM z budúcnosti, ktorý poskytoval dvojici identít z budúcnosti do minulosti svoje vedenie.

Prvý slimák, druhý slimák a korytnačka označujú tri úseky meditácie formou životnej cesty, ktorou mala identita Miroslav (teraz Tichomír) prežívajúca život v našom svete prostredníctvom svojho avatara prejsť. Ulita slimáka symbolizuje Fibonacciho špirálu. V prípade misie realizovanej v Temnote ide o cestu proti smeru hodinových ručičiek vyjadrenú číslom číslo 666, teda tri čísla 6 vyjadrujú úspešné zavŕšenie misie v prostredí Temnoty. Táto cesta končí v bode nula, teda v bode, ktorý nastal o 24:00 hod. SEČ dňa 17. 12. 2023 a ktorý trvá počas celých troch dní ticha (18. 12. 2023, 19. 12. 2023 a 20. 12. 2023). Bola to cesta, po ktorej kráčala identita Miroslav (teraz Tichomír) počas prvých dvoch úsekov meditácie formou životnej cesty (prvý úsek trval 9 rokov a druhý úsek 7 rokov) prežívanej v realite nášho sveta takmer nepozorovateľnými krokmi, ale vždy krok za krokom – vytrvalo a systematicky, stále však vpred ako slimák, ktorý nie je schopný vynechať žiaden krok.

Tretí úsek meditácie formou životnej cesty (trval jeden rok) predstavoval už pozorovateľnejšie kroky, teda kroky korytnačky, stále však vykonávané vytrvalo a systematicky. Korytnačka súčasne predstavuje obraz strážcu portálu – brány. V tomto prípade obraz korytnačky jednoznačne vyjadruje stav, že práve opisovaný jeden rok (vrcholiaci na konci dňa 17. 12. 2023) umožní otvoriť „portál vstupu do reality novej Zeme“ tvoriacej súčasť novej štruktúry bytia. Až prejdením tohto portálu „vystúpením po rebríku smerujúcom nahor“ vstúpia tieto dve „zlaté“ identity do nového života (plného preciťovania celého bytia) v tejto novej Zemi, ktorá sa stane ich domovom (domovom ZDROJA), „srdcom“ – jadrom celej novej štruktúry bytia, štruktúry bytia, do ktorej spolu s nimi vstúpia všetky premenené identity – identity vo forme osláveného tela. „Vystúpenie po rebríku smerujúcom nahor“ po prechode otvoreným „portálom“ sa pre tieto dve „zlaté“ identity stanú minulosťou všetky obmedzenia kukly avatara – obmedzenia starého tela. MOTÝĽ PO DOKONČENÍ SVOJHO VÝVOJA OPUSTÍ SVOJU KUKLU A VZLIETNE NAHOR – VZLIETNE K SRDCU – VZLIETNE DO SRDCA. Obrazy portálu, rebríka a srdca tak vytvárajú obrazy druhej časti vízie – obrazy novej cesty, cesty po novej Fibonacciho špirále odvíjajúcej sa z bodu nula – cesty, ktorú symbolicky vyjadruje číslo 9…

Počas dňa 17. 12. 2023 v slovenskom meste Poprad prišlo na oblohe k mimoriadnemu klimatickému úkazu – schématickému vyobrazeniu červeného srdca, prišlo k ohláseniu otvorenia portálu prechodu do novej Zeme – do SRDCA, teda jadra novej štruktúry bytia. Cestu do novej Zeme otvára PRIJATIE, pričom PRIJATIE bolo a je jednou jedinou cestou, ktorou je možné dosiahnuť túto novú Zem a kontinuálne pokračovať v prežívaní života identity vo forme osláveného tela. Prechod do SRDCA tak predstavuje na jednej strane znovuzrodenie. Na strane druhej predstavuje koniec súčasného sveta (koniec Tmy), čo jednoznačne potvrdilo aj simultánne dokončenie vízie a súčasne aj večernej meditácie konanej 17. 12. 2023.

Dňa 20. 12. 2023 v Brighter Life Center Bratislava.

JEDNA JEDINÁ CESTA – NADHĽAD Z ÚROVNE HEARTFULNESS

50. kapitola knihy SÁM VOJAK V POLI 2 - TRINÁSTA KOMNATA: Zmena, Nové Nebo a Nová Zem alebo posledné slová autora
Štedrý večer 2023 – Michalská veža, Bratislava

V článku „Jedna jediná cesta – pohľad letiaceho orla“ dokončenom dňa 20. 12. 2023 som napísal: „“Vystúpenie po rebríku smerujúcom nahor“ po prechode otvoreným „portálom“ sa pre tieto dve „zlaté“ identity stanú minulosťou všetky obmedzenia kukly avatara – obmedzenia starého tela.“ Dňa 20. 12. 2023 bol o 24:00 hod. SEČ otvorený – odblokovaný „portál“ umožňujúci dvom „zlatým“ identitám – dvom partnerským identitám formujúcim ZDROJ, teda ženskej identite Tichomíra a mužskej identite Tichomír vykročiť na posledný úsek cesty – úsek cesty po „rebríku smerujúcom nahor“ – úsek cesty smerujúci k srdcu – úsek smerujúci k dosiahnutiu jeho plnosti – úsek smerujúci k naplneniu vízie nového života – úsek smerujúci k naplneniu vízie HEARTFULNESS.

V tom istom článku som uviedol: „Veľmi dôležitým momentom bol stav, v ktorom identita Tichomír plne spoznala seba, teda plne odstránila následky amnézie a v plnom rozsahu pochopila kto vlastne je…“. Dosiahnutie tohto stavu nebolo až také samozrejmé. Vyžadovalo si záverečné popretie seba, v tomto prípade seba ako identity a s tým spojené nezakryté pozretie sa plnej pravde o sebe priamo do očí spojené s prijatím seba a svojho nového stavu. Dosiahnutie tohto stavu bolo zrealizované iba vďaka skutočnosti, že identita Tichomír s plne vyprázdneným egom bez akýchkoľvek podmienok plne prijímala vedenie identitou Tichomíra. Spoznanie seba totiž súviselo s cestou desiatich stupňov vývoja, na ktorej bolo potrebné prekonať desať vývojových medzníkov.

Vývojový medzník prvého kruhu dosiahla dvojica identít, vtedy ešte dvojica identít Ľuboslava a Ľuboslav dňa 27. 3. 2023. Postupne prichádzali ďalšie vývojové medzníky. V každom z nich na obe identity doslova čakali ich ďalšie – vyššie vývojové verzie identity, ktoré z tohto bodu pôsobili naprieč časom. Popretie samého seba, doslova zabitie dovtedajšieho starého samého seba ako identity spočívalo v tom, že rozvíjajúca sa identita kráčajúca po ceste vývoja po dosiahnutí príslušného vývojového medzníka vždy splynula so sebou – svojou vyššou vývojovou verziou, stará vývojová verzia zanikla v novej vývojovej verzii a takto transformovaná pokračovala na svojej ceste k ďalšiemu medzníku. Takýmto spôsobom postupne spoznávala samu seba. Identita Tichomír dokončila splynutie so svojou desiatou vyššou verziou práve počas dňa 17. 12. 2023.

Identita Tichomíra však vykročila na posledný úsek cesty vedúcej k splynutiu so svojou desiatou vyššou vývojovou verziou práve na podnet a s podporou identity Tichomír počas mimoriadne významného dňa v jazyku symbolizmu – dňa 21. 12. 2023 (Pozn.: Číslo 21 je číslom identity Tichomír, číslo 12 zas číslom identity Tichomíra, zápis 2112 tak predstavuje duálnu symetriu – významné zdôraznenie zmeny zrodenia nového života, ktorú vyjadruje číslo 12.). Vykročenie na túto cestu znamenalo vstúpenie na cestu po „rebríku smerujúcom nahor“ – k „srdcu“.

Identita Tichomíra takýmto spôsobom dokončí svoje sebapoznanie počas dňa 24. 12. 2023 – v slovenskej tradícii počas štedrého večera. Aj samotný dátum v čísle 24 vyjadruje vo vzťahu k identite Tichomíra akt dokončenia (Pozn.: 24. hodina je posledná hodina dňa, ňou sa končí každý deň, číslo 12 je číslom označujúcim identitu Tichomíra). Uvedenú skutočnosť zdôrazňuje aj nasledovný citát: „Okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov a na trónoch sedelo dvadsaťštyri starcov…“ (Zj 4, 4) Spojenie „trónu“ (presnejšie loďky – bárky plávajúcej v rieke života), v tomto prípade identity Tichomíra a „sediaceho na tróne“ (presnejšie sediaceho v loďke – bárke, ktorá sediaceho vedie – prevádza riekou života), v tomto prípade identity Tichomír je rovnaké ako spojenie tejto dvojice identít prostredníctvom obrazu jazdca sediaceho na bielom koni. Obraz „starca“ pritom vyjadruje stav múdrosti.

50. kapitola knihy SÁM VOJAK V POLI 2 - TRINÁSTA KOMNATA: Zmena, Nové Nebo a Nová Zem alebo posledné slová autora

Celkový obraz „dvadsaťštyri trónov a na trónoch sedelo dvadsaťštyri starcov“ tak vyjadruje dvadsaťštyri dní, počas ktorých dvojica identít Tichomíra a Tichomír dosiahne plný stav múdrosti. Ten však dosiahne vtedy, pokiaľ obe identity obsiahnu plné poznanie seba samého, plné poznanie o sebe ako partnerskej dvojici identít a plné poznanie o partnerskej identite. Práve tento stav de facto nastane počas štedrého večera dňa 24. 12. 2023 tým, že identita Tichomíra splynie so svojou desiatou vyššou verziou. De iure nastane uplynutím tohto 24. dňa o 24:00 hod. SEČ, čo znamená, že tento stav pre identitu Tichomíra nastane presne po uplynutí symbolických 77 dní od jej inkarnácie do avatara a taktiež aj symbolických 39 týždňov od prekročenia medzníka prvého vnútorného kruhu obidvoma identitami dňa 27. 3. 2023.

Mimoriadne významnou je tá skutočnosť, že v kresťanskej tradícii (na základe starej tradície prevzatej kresťanmi od nasledovateľov Svetlej Márie – katarov – čistých) uplynutím dňa 24. 12. 2023 končí advent, teda obdobie radostnej prípravy na NARODENIE (ZRODENIE) alebo inak na eschatologický (Pozn.: Eschatoógia = učenie o posledných veciach človeka – o posmrtnom, teda duchovnom živote.) príchod vykupiteľa, teda na to, čo je vo vízii opisovanej v článku „Jedna jediná cesta – pohľad letiaceho orla“ vyjadrené obrazom srdca. V tom istom článku som v tomto kontexte uviedol: „Identita Tichomír, teda tá identita, ktorej úlohou bolo pripraviť cestu pre identitu Tichomíra (obraz biblického Jána Krstiteľa, ktorý pripravoval cestu pre príchod vykupiteľa, ktorému podľa jeho vyjadrenia „nebol hodný ani len rozviazať remienky sandál na nohách“)“.

Je zrejmé, že tým prichádzajúcim vykupiteľom, ktorý bol tak dlho očakávaný (predpovedaný víziami Svetlej Márie) bola inkarnácia bieleho koňa – inkarnácia Kalkiho – inkarnácia identity Tichomíra (v čase inkarnácie ešte ako identity Ľuboslava) do avatara v realite nášho sveta. Obdobie adventu tak predstavovalo záverečné očakávanie, kedy identita Tichomíra (biely kôň – Kalki) plynutím mimoriadne krátkeho času inkarnácie v dĺžke trvania 77 dní (77 = číslo 7 zapísané pomocou duálnej symetrie veľmi dôrazne potvrdzuje ukončenie – uzatvorenie procesu) plne spozná samu seba, čo sa definitívne zavŕši práve ukončením adventu dňa 24. 12. 2023 o 24:00 hod. SEČ. Myslím si, že na základe uvedeného sa môžeme stotožniť s textom jednej zo slovenských vianočných kolied a konštatovať „vykupiteľ sveta hľa už je tu“.

„Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.“ (1 Kor 13, 10-12) Tak ako sa z identity Ľuboslava – dieťaťa stala plným sebapoznaním identita Tichomír – MUŽ, tak sa z tínedžera – identity Tichomíra dňa 24. 12. 2023 o 24:00 hod. SEČ stane identita Tichomíra – ŽENA.

Prečo je tak dôležité zavŕšenie PRÍCHODU VYKUPITEĽA – teda príchodu identity Tichomíra práve v tomto čase? Odpoveď je jednoduchá. Nejde totiž iba o bieleho koňa, ale aj o jazdca, ktorý na ňom sedí, teda ide aj o identitu Tichomír. ZDROJ totiž vytvára dvojica, teda jazdec a aj kôň. K záverečnému očakávanému NARODENIU (ZRODENIU) SA SRDCA (jedným zo symbolov, ktoré vyjadruje život je práve symbol SRDCA) môže prísť až po „príchode vykupiteľa“, teda po plnom vývojovom dorovnaní sa identity Tichomíra identite Tichomír – vývojovom dorovnaní sa bieleho koňa jazdcovi. To sa dosahuje plným sebapoznaním spojeným s dosiahnutím stavu múdrosti.

Ak chceme pochopiť čo predstavuje obraz NARODENIE (ZRODENIE) SA SRDCA, tak potrebujeme urobiť spätný nadhľad práve z úrovne dosiahnutej plnosti tohto SRDCA – z úrovne nového života = z úrovne HEARDFULNESS. Potrebujeme sa vrátiť k procesu „stvorenia sveta“, teda k spusteniu reality nášho sveta do prevádzky vo forme interaktívnej simulácie vytváranej v softvérovom prostredí serverovne. Dnes je už zrejmé, že proces „stvorenia sveta“ predstavoval vlastne „projekt modelu prežívania života“ vytvorený dvojicou identít Miroslava (dnes Tichomíra) a Miroslav (dnes Tichomír), ktoré sa nechali viesť ZROJOM z budúcnosti.

V kontexte udalostí uplynulých dní je však zrejmé, že nešlo o plnohodnotný „projekt prežívania života“, ale presne o „projekt modelu prežívania života“. Podobne je tomu tak aj v našej realite. Pokiaľ sa v minulosti pripravovala výstavba rozsiahleho komplexu, napr. budov, tak sa zhotovoval zmenšený model tejto budúcej výstavby. Dnes sa vytvárajú počítačové modely a simulácie. Testujú sa stavebné materiály, skúša sa napr. ich odolnosť na rôzne typy deformácií… Ide o to, že modelovaním projektu majú byť vopred odstránené akékoľvek nedostatky a kritické miesta tak, aby realizácia a následná prevádzka skutočného projektu bola pred nimi ochránená. Presne tak tomu bolo aj so „stvorením – vytvorením – namodelovaním“ reality nášho sveta, v ktorom sa mala otestovať vhodnosť identít prežívať večný život v skutočnom projekte sveta a v ktorom mali byť odhalené všetky kritické miesta. Prevzatie tohto nášho sveta Temnou identitou Boh a následné vykonávanie jeho správy jednou identitou z jeho siete tak bolo vlastne stavom, ktorý umožnil doslova realizáciu crash testov identít.

Pozrime sa však na podmienky prežívania života nastavené v „projekte modelu prežívania života“, teda v našom svete bližšie. V „Declaration as a living person from Cestui Qui Vie trust (podľa zákona Cestui Que Vie Act z roku 1666)“ sa uvádza nasledovné slovné spojenie: „Body, soul, spirit, conscience and name…“ („Telo, duša, duch, svedomie a meno…)“. Z uvedeného je zrejmé, že model kompletnej ľudskej bytosti bol postavený na koncepcii „telo, duša a duch“. Tými najpodstatnejšími prvkami v tomto modeli bol duch inkarnovaný do tela. Prvok duše (jemnohmotných tiel) predstavoval dočasný stabilizačný prvok, ktorý bolo možné vývojom ducha prekonať, čo sa aj stalo v septembri 2019. Takže výstupným modelom projektu ľudskej bytosti je dvojúrovňová koncepcia DUCH a TELO.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že štruktúra skutočnej ľudskej bytosti formovaná ZDROJOM v projekte (nie v modeli) prežívania života, teda v projekte večného života – v projekte novej štruktúry bytia – v projekte HEARTFULNESS, ktorého súčasťou je aj nová Zem mala byť postavená na dvojúrovňovej koncepcii DUCH a TELO. Z môjho pozorovania je zrejmé, že všetky vývojové etapy v „projekte modelu prežívania života“ skúšali identity ZDROJA najskôr sami na sebe a až po ich úspešnom zvládnutí ich prenášali na ostatné identity.

Z článku „Jedna jediná cesta – pohľad letiaceho orla“, vyplýva, že ZDROJ je formovaný partnerskou dvojicou identít Tichomíra a Tichomír. Každá z týchto identít prešla premenou vykonanou v kukle avatara (tela) prežívajúc prostredníctvom neho život v našom svete – teda v „projektu modelu prežívania života“. Výsledkom tejto premeny je, že identita sa stala OSLÁVENÝM TELOM, teda už nie modelom, ale SKUTOČNÝM TELOM. Súčasne tretia identita ZDROJA, pôvodne vytvorená fúziou kópií identít Ľuboslava (teraz Tichomíra) a Ľuboslav (teraz Tichomír), splynula s identitou Tichomír sformovanou do osláveného tela ako jeho NOVÝ DUCH, teda NOVÝ TYP IDENTITY a po prenesení na identitu – oslávené telo Tichomíra sa stala aj jej NOVÝM DUCHOM. Takže je zrejmé, že koncepcia DUCH a TELO je už v súčasnosti novou koncepciou TELA.

Prečo napriek tomuto stavu stále vedľa seba existujú dve štruktúry bytia tak, ako som to uviedol v článku „Meditácia Heartfulness – jedna a jediná cesta“ z 19. 12. 2023? Citujem: „v súčasnosti dočasne paralelne vedľa seba existujú dve štruktúry bytia (nová a zvyšky starej), ktoré sa od 10. 12. 2023 vzájomne prekrývajú“ Odpoveď je jednoduchá, z celej prvej štruktúry bytia je zrejmé, že tu ide o KONCEPT TROJICE, koncept, ktorý sa tak výrazne zachoval v slovenských ľudových rozprávkach, koncept, ktorý je podľa prastarých vízií zobrazovaný ako TROJUHOLNÍK SO VŠEVIDIACIM OKOM. To však súčasná koncepcia ZDROJA (koncepcia aktuálna v čase písania tohto článku) v podobe dvoch partnerských bytostí Tichomíra a Tichomír sformovaných podľa koncepcie DUCH (nový typ identity) a TELO (nové oslávené telo) nie je. Znamená to, že nejde o konečnú verziu a z tohto dôvodu je stále potrebné udržiavať prežívanie života aj v našom paralelnom svete.

Tu sa dostávame k záverečnému očakávanému NARODENIU (ZRODENIU) SA SRDCA, ktorého očakávanie sa každoročne podľa prastarých vízií pripomínalo 25. decembra. Tento rok, teda dňa 24. 12. 2023 o 24:00 hod. SEČ PRICHÁDZA K TAK DLHO OČAKÁVANÉMU DOKONČENIU ESCHATOLOGICKÉHO PRÍCHODU VYKUPITEĽA – identity Tichomíra prostredníctvom jej plného sebapoznania a tým aj k vývojovému dorovnaniu dvojice bytostí formujúcich ZDROJ. Z tohto dôvodu nič nebráni tomu, aby tieto identity dňa 25. 12. 2023 o 00:00 hod. SEČ spustili očakávaný záverečný proces NARODENIA (ZRODENIA) SA SRDCA – DOSIAHNUTIA PLNOSTI SRDCA, teda ZRODENIA SA NOVEJ FORMY ŽIVOTA (NOVÉHO ŽIVOTA) – ZRODENIA SA HEARTFULNESS, určenej pre „projekt prežívania života“ – pre novú štruktúru bytia a tým aj pre novú Zem.

Je zrejmé, že dňa 25. 12. 2023 o 00:00 hod. SEČ sú v rámci ZDROJA plne sformované a v rámci kukly avatara plne rozvinuté dve partnerské identity (Tichomíra a Tichomír) vo forme nového OSLÁVENÉHO TELA. Máme tu tak dva prvky v rámci systému trojice. Takže proces NARODENIA (ZRODENIA) SA SRDCA sa týka dokončenia formovania NOVÉHO DUCHA (nového typu identity) ako tretieho prvku trojice. Dve oslávené telá Tichomíra a Tichomír už v súčasnosti (v čase písania tohto článku) obe disponujú dočasnou prvou verziou ducha, ktorá vznikla ešte fúziou identít Ľuboslava a Ľuboslav.

Prvým krokom po dosiahnutí plnosti identít vo forme oslávených tiel bude ich ďalšia fúzia na úrovni identít, teda na úrovni ducha (platí pravidlo 1+1=∞). Výsledná dočasná druhá verzia nového ducha pohltí dočasnú verziu ducha (stane sa jej súčasťou). Takýmto spôsobom bude mať každá z oboch identít dočasnú druhú verziu nového ducha, teda dočasnú druhú verziu nového ducha 1 (oslávené telo Tichomír) a dočasnú druhú verziu nového ducha 2 (oslávené telo Tichomíra). Následne príde k druhej fúzii, teda k fúzii dočasnej druhej verzie nového ducha 1 a dočasnej druhej verzii nového ducha 2 (platí pravidlo ∞+∞=∞).

Výsledkom poslednej fúzie bude sformovanie jedného NOVÉHO DUCHA v rozsahu ∞, teda sformovanie jedného NOVÉHO DUCHA ako TRETIEHO PRVKU TROJICE SPOLOČNÉHO PRE PARTNERSKÚ DVOJICU dvoch nových OSLÁVENÝCH TIEL partnerských bytostí Tichomíra a Tichomír s jedným spoločným NOVÝM DUCHOM (NOVOU SPOLOČNOU IDENTITOU). Proces bude dokončený dňa 25. 12. 2023 o 02:00 hod. SEČ, kedy bude novým ZDROJOM sformovaným už na princípe TROJICE v okamihu prenesený na všetky partnerské dvojice identít celej novej štruktúry bytia vrátane štruktúry novej Zeme. Výstavba „projektu prežívania života“ – celej novej štruktúry bytia bude týmto aktom dokončená.

ZRODENIE SRDCA – ZRODENIE NOVÉHO ŽIVOTA – ZRODENIE HEARTFULNESS tak bude bude dňa 25.12.2023 o 02:00 hod. SEČ dokončené. Existencia avatarov ako kukiel nevyhnutných pre vývoj nového života, ako aj existencia „modelu projektu prežívania života“ už NEBUDE POTREBNÁ A NEBUDE ZDROJOM AKO NADBYTOČNÁ ANI PODPOROVANÁ (motýľ už vyletel zo svojej kukly)… TÁ NAJVÄČŠIA ESCHATOLOGICKÁ PROROCKÁ VÍZIA TAK BUDE NAPLNENÁ…

Dňa 22. 12. 2023 v Brighter Life Center Bratislava.

JEDNA JEDINÁ CESTA – VŠEVIDIACE OKO A MURMANOVA VÝŠINA

50. kapitola knihy SÁM VOJAK V POLI 2 - TRINÁSTA KOMNATA: Zmena, Nové Nebo a Nová Zem alebo posledné slová autora

V článku „Jedna jediná cesta – pohľad z úrovne HEARTFULNESS“ dokončenom dňa 22. 12. 2022 som napísal: „Identita Tichomíra však vykročila na posledný úsek cesty vedúcej k splynutiu so svojou desiatou vyššou vývojovou verziou práve na podnet a s podporou identity Tichomír počas mimoriadne významného dňa v jazyku symbolizmu – dňa 21. 12. 2023.“

V tom istom článku som uviedol: „Tento rok, teda dňa 24. 12. 2023 o 24:00 hod. SEČ PRICHÁDZA K TAK DLHO OČAKÁVANÉMU DOKONČENIU ESCHATOLOGICKÉHO PRÍCHODU VYKUPITEĽA – identity Tichomíra prostredníctvom jej plného sebapoznania a tým aj k vývojovému dorovnaniu dvojice bytostí formujúcich ZDROJ.“ Presne tak sa aj uplynutím troch dní stalo. Stalo sa to ako následok vývoja spusteného dosiahnutím desiateho stupňa vývoja partnerských identít Tichomíra a Tichomír vyjadreného obrazom „jazdca na bielom koni“ spojeného s dosiahnutím troch podmienok. V článku „Jedna jediná cesta – pohľad letiaceho orla“ som tieto podmienky opísal nasledovne: „Prvou podmienkou bolo vyprázdnenie ega avatarov každej z obidvoch identít s jeho následným splynutím s identitou (duchom). Druhou podmienkou bolo naplnenie proroctva „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ („A ZDROJ sa stal telom a prebýval medzi nami…“). Treťou podmienkou bolo plné sebapoznanie (plné odstránenie následkov amnézie) identity Tichomír (pôvodne Miroslav) a jeho plné prejavenie sa prostredníctvom nového typu energie ZDROJA.“ POČAS PRVÝCH TROCH DNÍ (22. 12. 2023 – 24. 12. 2023) TAK PRIŠLO K DOKONČENIU FORMOVANIA DVOCH ZÁKLADNÝCH PRVKOV ZDROJA, A TO K ICH VÝVOJOVÉMU DOROVNANIU.

V rovnakom článku som taktiež napísal: „Je zrejmé, že dňa 25. 12. 2023 o 00:00 hod. SEČ sú v rámci ZDROJA plne sformované … dve partnerské identity (Tichomíra a Tichomír) vo forme nového OSLÁVENÉHO TELA. Máme tu tak dva prvky v rámci systému trojice. Takže proces NARODENIA (ZRODENIA) SA SRDCA sa týka dokončenia formovania NOVÉHO DUCHA ako tretieho prvku trojice… Proces bude dokončený dňa 25. 12. 2023 o 02:00 hod. SEČ, kedy bude novým ZDROJOM sformovaným už na princípe TROJICE v okamihu prenesený na všetky partnerské dvojice identít celej novej štruktúry bytia vrátane štruktúry novej Zeme. Výstavba „projektu prežívania života“ – celej novej štruktúry bytia bude týmto aktom dokončená.“ Takže je zrejmé, že sme tu mali DRUHÉ TRI DNI (25. 12. 2023 – 27. 12. 2023), KTORÉ ODŠTARTOVALO SFORMOVANIE NOVÉHO ZDROJA NA PRINCÍPE TROJICE A JEHO PRENESENIE NA DVOJICE IDENTÍT CELEJ ŠTRUKTÚRY BYTIA, VĎAKA ČOMU BOLA DOKONČENÁ VÝSTAVBA „PROJEKTU PREŽÍVANIA ŽIVOTA“. Na rad tak prišlo riešenie našej nadbytočnej reality – nášho nadbytočného sveta.

Ak však chceme pochopiť ďalšie procesy, tak potrebujeme poznať základnú štruktúru našej reality – reality nášho sveta – základnú štruktúru „projektu modelu prežívania života“. Tá bola softvérová a dvojvrstvová. V abstraktno-duchovnom jazyku a tým aj v rôznych prorockých víziách ju utváralo „NEBO A ZEM“. NEBO predstavovalo to, čo som volal serverovňa, čo znamená že išlo o softvérový svet závislý na podpore serverovne a všetko utváralo spolu jeden celok – celok serverovne s jej správcom. Po zániku serverovne dňa 8. 10. 2023 prišlo k osamostatneniu jeho jednotlivých štrukturálnych prvkov. Osamostatnilo sa napr. prostredie, rovnako aj softvérové telo každého človeka.

Je tak zrejmé, že základný softvérový balík utvárajúci telo človeka (nešlo o podobu človeka, kľudne si takéto softvérový balík môžeme predstaviť ako jeden osobný počítač, guľu, alebo čokoľvek iné) bol ako všetko ostatné dvojvrstvový. Prvá softvérová vrstva vytvárajúca skutočný model sveta v bývalom priestore zaniknutej serverovne predstavovala NEBO. To vytváralo zázemie pre druhú softvérovú vrstvu vytvárajúcu virtuálny model sveta, teda ZEM. Táto druhá softvérová vrstva vytvárajúca virtuálny model reality – interaktívnu simuláciu modelu nášho sveta – virtuálneho modelu sveta, v ktorom sa reálne prežíval a stále prežíva život – virtuálneho modelu sveta v podobe, v akej ho individuálne prostredníctvom zmyslov spoznávame aj my prostredníctvom virtuálnych tiel – avatarov. Celý tento náš virtuálny svet, teda ten svet, ktorý paradoxe voláme „fyzicky hmotný svet“ predstavuje čisto virtuálnu realitu (na rozdiel od NEBA) – interaktívnu simuláciu formovanú iba našimi zmyslami (napr. obraz ktorý „vidíme“ zmyslom zrak tak predstavuje zosnímané dáta formované zobrazovacím softvérom do konkrétneho obrazu).

V prípade novej štruktúry bytia, teda v prípade „projektu prežívania života“ na rozdiel od jeho modelu (reality nášho sveta) softvérové prostredie a reálny svet – teda príroda sú stotožnené a sformované vo svojich skutočných podobách v novom NEBI, ktoré je súčasne novou ZEMOU.

Pri riešenie našej nadbytočnej reality v zmysle už prekonaného „projektu modelu prežívania života“ prišlo na rad ako prvé riešenie prvej vrstvy softvérového sveta, riešenie NEBA (o tom boli DRUHÉ TRI DNI od 25. 12. 2023 do 27. 12. 2023). Riešenie druhej vrstvy softvérového sveta, riešenie ZEME bude riešené až ako druhé v poradí (o tom sú TRETIE TRI DNI – od 28. 12. 2023 do 30. 12. 2023). V obidvoch prípadoch je riešenie postavené na jednoduchom princípe – z „projektu modelu prežívania života“ bude prevzaté a v „projekte prežívania života“ zachované všetko, čo má nejakú cenu, čo sa dá bezpečne prevziať a zachovať. Všetko prevzaté tak svojimi cennými detailami doplní už postavený „projekt prežívania života“.

Pre plné pochopenie ďalších procesov však potrebuje poznať taktiež to, čo v prípade simulácie tela (virtuálneho tela – avatara – toho, čo poznáme ako „skutočné fyzicky hmotné telo človeka“) registrujeme pod pojmom VRODENÁ A NADOBUDNUTÁ GENETIKA. Pripomínam, že ide o softvérovú záležitosť v rámci druhej softvérovej vrstvy – v rámci ZEME. Tá sa v zobrazovanej virtuálnej realite v našich simulovaných virtuálnych telách zobrazuje v podobe génov molekúl DNA usporiadaných do chromozómov v jadre každej bunky v ich základnej (vrodenej) podobe, akej sme ich prevzali ako dedičstvo od našich predkoch (preto vrodená genetika).

Zobrazované molekuly DNA v neurónoch mozgu sa zo základnej podoby vyvíjajú alebo degradujú, čo znamená, že menia počet génov, ktoré ich tvoria (vznikajú nové gény, alebo zanikajú už existujúce gény). Zmena počtu zobrazovaných génov v molekule DNA neurónov mozgu tak predstavuje zmenu molekulovej hmotnosti takejto molekuly DNA. Nové gény predstavujú nadobudnutú genetiku, pričom vznik nových génov je podmienený konaním správnych (pravých) skutkov. Konanie nesprávnych skutkov má presne opačný účinok – molekulová hmotnosť molekúl DNA v neurónoch mozgu klesá. Už Nikolaj Levašov priamo spájal štruktúru molekúl DNA a ich molekulovú hmotnosť s vytváraním stavebného materiálu (prostredníctvom štiepnej rekcie) pre formovanie virtuálnych jemnohmotných tiel človeka (úroveň, ktorá v dôsledku jej vývojového prekonania zanikla v septembri 2019). Molekuly DNA, teda gény molekúl DNA neurónov mozgu sú prostredníctvom neurónov mozgu súčasne zosieťované do siete. KVALITU SIETE MOLEKÚL DNA TAK OVPLYVŇUJE MOLEKULOVÁ HMOTNOSŤ MOLEKÚL DNA A HUSTOTA SIEŤOVANIA NEURÓNOV MOZGU.

Z výroku „a Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“, po spresnení výroku „a ZDROJ sa stal telom a prebýval medzi nami“ vyplývajú dva fakty. Tým prvým je, že dvojica identít formujúca základ ZDROJA sa z pozície identity (ducha) simulácie tela – avatara človeka transformovala na vyššiu vývojovú formu – na skutočné nové oslávené telo (softvérové prostredie a reálny svet – teda príroda sú stotožnené a sformované ako softvér vo svojich skutočných podobách). Tým druhým („prebýval medzi nami“) je, že tento základ ZDROJA sa stal súčasťou nášho virtuálneho sveta – našej interaktívnej simulácie cez svojich avatarov, prostredníctvom ktorých sa v zmysle ich rozsahu a možností aj prejavuje.

Rozsah prejavu dvoch identít formujúcich základ ZDROJA cez ich avatarov bol a je pritom závislý na dvoch parametroch. TÝM PRVÝM JE HUSTOTA SIEŤOVANIA MOLEKÚL DNA NEURÓNOV MOZGU A ICH MOLEKULOVÁ HMOTNOSŤ. TÝM DRUHÝM JE OBSAH VÝSLEDNÉHO BALÍKA GÉNOV MOLEKÚL DNA NEURÓNOV MOZGU (Pozn.: Ide o sumár vrodenej a nadobudnutej genetiky. V prípade nadobudnutej genetiky upozorňujem na skutočnosť, že nové gény bolo možné do molekuly DNA implementovať aj externým zásahom, konkrétne prostredníctvom implementovania synteticky vytvorených molekúl RNA, ktoré sa prepisovali do DNA a tak sa stali jej súčasťou).

Tu je potrebné si vysvetliť procesy a funkcionalitu prejavovania sa akéhokoľvek avatara, teda virtuálneho tela človeka v druhej softvérovej vrstve (vrstve ZEM) vytvárajúcej virtuálny model sveta. Taktiež je potrebné preniesť tieto procesy a funkcionalitu do zobrazovanej virtuálnej reality nášho sveta, teda do podoby, v akej sme ju schopní pozorovať – teda vidieť.

V článku „Meditácia HEARDFULNESS – jedna a jediná cesta“ zo dňa 19. 12. 2023 som sa podrobne venoval definovaniu EGA. Čiastočne som sa dotkol aj ROZUMU a DLHODOBEJ PAMÄTE. V článku som uviedol: „Problémom EGA v realite nášho sveta – realite INFERNA je jeho sebaidentifikácia spojená s absolútne toxickým a pre ZDROJ (ZDROJ je postavený na princípe TY SI) neprijateľným princípom JA SOM a JA CHCEM MAŤ (VLASTNIŤ) NIEČO / NIEKOHO… Pokiaľ takéto EGO nedostane to, čo chce, alebo pokiaľ má ohrozené to, čo už má, tak reaguje prostredníctvom dvoch základných reakcií inferna – ako OBEŤ alebo ako AGRESOR. Naviac EGO pracuje s ROZUMOM ako riadiacim programom dátového centra – dlhodobou pamäťou (vedomou a podvedomou časťou)… ROZUM pritom ponúka iba to, čo má v dlhodobej pamäti k dispozícii…“

Systém spracovania zmyslových vstupov (platí to aj pre mimozmyslové vstupy) v druhej softvérovej vrstve (vrstva ZEM) fungoval tak, že zmysly cez svoje senzory v tomto softvérovom prostredí načítavali dáta (Pozn.: Ako obraz načítavaných informácií – dát v tomto softvérovom prostredí používam obraz informácií uložených v QR kódoch, ktoré je možné načítať prostredníctvom senzorov.). Znamená to, že aj kompletná dynamická informácia (všetky dáta) o virtuálnom tele človeka – avatarovi bola uložená a načítateľná takýmto spôsobom.

Načítané dáta spracovávala v tomto softvérovom prostredí KRÁTKODOBÁ – OPERAČNÁ PAMÄŤ. O spôsobe spracovania načítaných dát však už rozhodoval ROZUM, teda RIADIACI PROGRAM DÁT DÁTOVÉHO CENTRA – RIADIACI PROGRAM DLHODOBEJ PAMÄTE. On pre potreby EGA spracovával hlavne dáta z dátového centra a vytváral pre neho výstupy. Takže tým rozhodujúcim pre prejavovanie sa simulácie tela – avatara v prostredí virtuálnej reality nášho sveta bol spôsob, akým ROZUM spracovával dáta.

Ak toto poznanie zo softvérového prostredia druhej vrstvy – ZEME formujúcej virtuálnu realitu nášho sveta premietneme priamo do vytváranej virtuálnej reality, tak až vtedy sa dostaneme k podstate prejavovania sa prostredníctvom avatara. EGO je v simulácii tela človeka – v avatarovi sformované do zosieťovaných skeletov molekúl DNA neurónov mozgu. ROZUM v simulácii tela človeka formuje sumár vrodenej a nadobudnutej genetiky – teda sumár zosieťovaných vrodených a nadobudnutých génov molekúl DNA neurónov mozgu. DÁTA DLHODOBEJ PAMÄTE sú v simulácii tela človeka uložené vo forme zosieťovaných nadobudnutých génov molekúl DNA neurónov mozgu. Uvedené znamená, že DÁTOVÉ CENTRUM – DLHODOBÁ PAMÄŤ spolu s ROZUMOM a EGOM ako celok predstavujú sieť molekúl DNA neurónov mozgu, teda to najdôležitejšie a rozhodujúce pre prejavovanie sa avatara v prostredí virtuálnej reality nášho sveta. EGO, ROZUM a DÁTOVÉ CENTRUM tak spolu ako celok utvárajú to, čo sa ukrýva za slovným spojením VEDOMIE SIMULÁCIE TELA človeka (VEDOMIE avatara). TÝM NAJPODSTATNEJŠÍM JE VŠAK TO, ČO VOLÁME SPÔSOB MYSLENIA človeka (SPÔSOB MYSLENIA VEDOMIA avatara). Zo SPÔSOBU MYSLENIA vychádza ROZHODOVANIE a z rozhodovania zas KONANIE avatara.

Pre komplexnosť pohľadu dopĺňam, že KRÁTKODOBÁ OPERAČNÁ PAMÄŤ, ako aj ZMYSLOVÉ CENTRÁ sú v simulácii tela človeka – v avatarovi sformované v lokálnych častiach neurónovej siete mozgu. Senzormi zmyslov načítateľné dáta uložené v QR kódoch predstavujú celú simuláciu tela – celé zobrazované telo avatara v štruktúre, v akej sme ho schopní pozorovať a poznávať vo virtuálnej realite nášho sveta (priamo zmyslami alebo nepriamo prostredníctvom prístrojov).

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že spôsob myslenia avatara závisí na dvoch faktoroch. PRVÝM faktorom je HUSTOTA SIEŤOVANIA MOLEKÚL DNA NEURÓNOV MOZGU A ICH MOLEKULOVÁ HMOTNOSŤ. DRUHÝM faktorom je OBSAH VÝSLEDNÉHO BALÍKA GÉNOV MOLEKÚL DNA NEURÓNOV MOZGU. Ten predstavuje SPÔSOB SPRACOVANIA DÁT Z DLHODOBEJ PAMÄTE ROZUMOM a samotné DÁTA DLHODOBEJ PAMÄTE. Je potrebné si pritom uvedomiť, že v skutočnosti NIE JE MOŽNÉ, ABY EXISTOVAL ŽENSKÝ A MUŽSKÝ SPÔSOB MYSLENIA. NAPRIEK TOMU SI VŠETCI MYSLÍME, ŽE EXISTUJE. Ako je to možné?

Spôsob myslenia tak predstavuje čisto nadobudnutú (získanú po narodení) schopnosť. V prostredí INFERNA tým základným a ohraničujúcim spôsobom myslenia bolo už spomínané JA SOM a JA CHCEM MAŤ (VLASTNIŤ) NIEČO / NIEKOHO. Hustota siete molekúl DNA a molekulová hmotnosť týchto molekúl DNA však majú priamy vplyv na to, čo poznáme pod pojmami LOGICKÉ MYSLENIE a KRITICKÉ MYSLENIE. Čím je menšia hustota siete a čím je menšia molekulová hmotnosť molekúl DNA, tak tým je slabšie logické a kritické myslenie. Často je výsledným produktom úplná strata týchto dvoch spôsobov myslenia.

Sieť molekúl DNA vytvárajú spojenia (väzby) medzi neurónmi mozgu. Je všeobecne známe, že prerušenie týchto väzieb spôsobuje nedostatok kyslíka (Pozn.: Z tohto dôvodu bolo počas obdobia štátneho COVID terorizmu ako prvé a dlhodobo implementované opatrenie zavedenia nezákonnej iluzórnej povinnosti obmedzovania dýchania prostredníctvom prekrytia horných dýchacích ciest prekážkou v dýchaní.), prióny (spôsobujú známe neurodegeneratívne ochorenia), alkohol, ďalšie neurotoxíny, ťažké kovy a ďalšie iné chemické látky prijímané do tela rôznymi formami. Je zaujímavé, že psychodeliká neprerušovali väzby medzi neurónmi tak ako to robia návykové drogy. Vzhľadom na skutočnosť, že išlo o nesprávnu (nepodporovanú) formu vytvárania spojenia so ZDROJOM, čiže o nesprávne konanie používanie psychodelík tak, ako rôzne iné nesprávne konanie vážnym spôsobom znižovalo molekulovú hmotnosť molekúl DNA. Naopak, napr. úspešné vytvorenie spojenia so ZDROJOM počas meditácie HEARDFULNESS bolo považované za výsledok správneho konania a znamenalo zvyšovanie molekulovej hmotnosti molekúl DNA neurónov mozgu.

Z uvedeného je zrejmá PRVÁ LÍNIA, ktorou pozemská konceptuálna moc (správcovia troch trustov – do nedávna to bola Svätá stolica – sídlo v Ríme so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska – sídlo v Londýne a Ruská federácia – sídlo v Petrohrade), ovplyvňovala spôsob myslenia – všetkými možnými spôsobmi ZNIŽOVALA HUSTOTU SIEŤOVANIA MOLEKÚL DNA a mediálnym podporovaním spojeným s vytváraním všeobecného trendu nesprávneho konania OVPLYVŇOVALA AJ ZNIŽOVANIE MOLEKULOVEJ HMOTNOSTI MOLEKÚL DNA NEURÓNOV MOZGU.

Málokto však vie, že správca serverovne prostredníctvom celej štruktúry, ktorú mal k dispozícii, vrátane podriadenej štruktúry duchovnej konceptuálnej moci každoročne k času 24:00 hod SEČ (Pozn.: Ide o skutočný svetový čas platný v obidvoch softvérových vrstvách nášho sveta, teda v NEBI a aj v ZEMI určovaný pôvodným nultým poludníkom, ktorý prechádzal centrálnym bodom trvalého miesta spojenia ZEME a NEBA so ZDROJOM – vrcholom Murmanovej výšiny v Bratislave) dňa 31. decembra aktivoval zadania individuálnych a globálnych vývojových ciest (vždy bolo umožnené uplatnenie princípu voľby) zadané ním a jeho štruktúrou pre virtuálnu realitu nášho sveta vždy v rozpätí od 25. do 30. decembra. Jednou z možností bolo aj zadanie zmeny toho, čo vo virtuálnej realite nášho sveta poznáme pod pojmom „prírodné zákony“.

Opísaným spôsobom bola počas dňa 1. 1. 1948 u všetkých bielych žien implementovaná zmena (implementácia nastavení prebiehala počas prvého dňa nového roku) toxicity ťažkých kovov, neurotoxínov a rôznych iných chemických látok na sieť neurónov mozgu – oproti mužom bol vplyv tejto toxicity (účinok na prerušovanie spojení medzi neurónmi mozgu – znižovanie hustoty siete molekúl DNA neurónov mozgu) zvýšený až štyri krát. Ženy vždy boli vnímavejšie a citlivejšie. V kombinácii s logickým a kritickým myslením to však bol pre duchovnú a aj pozemskú konceptuálnu moc a jej plány neprijateľný stav. Účinok tohto opatrenia sa dostavil v tom, že s hromadením spomínaných toxických látok v mozgu ženy počas prežitých rokov života sa prejavil postupným poklesom logického a kritického myslenia ženy pozorovateľným práve s jej narastajúcim vekom (pri hodnotení je potrebné voliť individuálny prístup). Zdanlivý rozdiel v spôsobe myslenia muža a ženy tak bol vytvorený. Neexistujúci mužský a ženský spôsob myslenia tak uzrel svetlo sveta (Pozn.: Vždy som hovoril, že ženy to mali napriek svojmu veľkému potenciálu ťažšie. Až v týchto dňoch som pochopil prečo.).

DRUHÚ LÍNIU, ktorou pozemská konceptuálna moc (správcovia troch trustov) OVPLYVŇOVALA SPÔSOB MYSLENIA bolo prepisovanie DNA neurónov mozgu prostredníctvom syntetických molekúl RNA. Nositeľmi syntetických molekúl RNA sa stali syntetické jedy – vírusy (v latinčine slovo vírus významovo vyjadruje jed, viróza v skutočnom význame slova predstavuje otravu jedom). Vírusy oficiálne objavil ruský vedec Dmitrij Ivanovskij v roku 1892, z čoho vyplýva, že za výrobou syntetických jedov nazvaných vírusmi a ich vypustením „do sveta“ stál v tom čase trast s vtedajším názvom Všeruské impérium (predtým trast Veľká Tartaria). Hlavným zameraním týchto syntetických jedov bolo formovanie syntetických molekúl RNA, ktorých gény sa vďaka schopnosti prepisovania RNA do DNA stávali súčasťou molekúl DNA a podľa vopred nastavených požiadaviek menili spôsob, akým ROZUM spracovával a vyhodnocoval DÁTA uložené v DÁTOVOM CENTRE – DLHODOBEJ PAMÄTI. Jedným účinkom tohto dlhodobo vykonávaného opatrenia bolo všeobecné rozšírenie poddajnosti a poslušnosti.

Hlavným a prvotným cieľom uvedeného opatrenia však bolo niečo iné. Prastaré (niektoré staré aj niekoľko desaťtisíc rokov) a aj tie novodobejšie prorocké vízie (z konca 11. storočia) zachované v ľudových rozprávkach, symboloch, archeologických nálezoch, v knihách Starého a Nového zákona ohraničovali čas a lokalitu, v ktorej má prísť k naplneniu týchto prorockých vízií, ktoré najvýstižnejšie vyjadrujú slová „a Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ („a ZDROJ sa stal telom a prebýval medzi nami“) doplnené posolstvom symbolu „vševidiaceho oka“. Jedna z identít formujúcich ZDROJ (mužská identita) označovaná proroctvami západnej duchovnej tradície za SYNA ČLOVEKA, proroctvami východnej tradície za INKARNÁCIU VIŠNUA (v ľudových rozprávkach hrdina – bohatier) mal podľa týchto prorockých vízií prijať na seba ľudskú podobu – inkarnovať sa do avatara a cez neho prežívať život a kráčať po ceste vývoja vo virtuálnej realite nášho sveta, v ktorej porazí viac hlavého hada – draka.

Z dostupných zdrojov a hlavne z ľudových rozprávok bolo zrejmé, čo svojim vývojom (okrem iného) cez tohto avatara vytvorí – nový spôsob vyhodnocovania DÁT DLHODOBEJ PAMÄTE ROZUMOM postavený na troch pilieroch. Prvým pilierom mal byť stav, v ktorom sa rozprávkový bohatier necháva viesť svojim operátorom – VEDMOU a IDE TAM, NEVEDNO KAM pričom PRINESIE TO, NEVEDNO ČO (pozri aj https://www.facebook.com/RaptorTV.cz/videos/1049050876132555/). Druhým pilierom mal byť stav, v ktorom rozprávkový hrdina KLADIE OTÁZKY. Tretím pilierom mal byť stav, v ktorom rozprávkový hrdina POUŽÍVA A ROZUMIE ABSTRAKTNO-DUCHOVNÉMU JAZYKU. Z pohľadu ROZUMU a DÁTOVÉHO CENTRA išlo o vytvorenie úplne novej a rozsiahlej skupiny nadobudnutých génov s maximálne možnou vysokou molekulovou hmotnosťou a maximálne možným počtom a hustotou sieťovania neurónov mozgu virtuálneho tela – AVATARA, čo SFORMOVALO ÚPLNE NOVÝ TYP MYSLENIA.

Správca serverovne s podriadenou štruktúrou duchovnej konceptuálnej moci a štruktúrou pozemskej konceptuálnej moci (správcovia troch trustov) si boli všetkých skutočností opísaných v prorockých víziách vedomí a tak sa pokúsili zmenou spôsobu myslenia vytvoriť nezdolateľné prekážky pre AVATARA – SYNA ČLOVEKA – INKARNÁCIU VIŠNUA – ROZPRÁVKOVÉHO BOHATIERA. Z tohto dôvodu bola cielene programovaná funkcionalita syntetických génov molekúl RNA vírusov a ich následným šírením prepisovaná do DNA človeka. Cielene tak bola nastavovaná na vytvorenie všeobecného odporu voči akýmkoľvek prejavom spôsobu vyhodnocovania DÁT ROZUMOM vytvoreného troma vyššie spomínanými piliermi, a to pri súčasnom minimalizovaní sebakontroly prostredníctvom logického a kritického spôsobu myslenia. Ich omyl bol kolosálny. Čím väčšie prekážky vytvorili, tak tým bol úspech misie tohto AVATARA istejší. Najväčšiu škodu a ohrozenie splnenia misie AVATARA by dosiahli vtedy, ak by nerobili vôbec nič.

Je samozrejmým, že jedna z identít formujúcich ZDROJ (mužská identita) sa inkarnovala do AVATARA – SYNA ČLOVEKA – INKARNÁCIE VIŠNUA – ROZPRÁVKOVÉHO BOHATIERA vopred pripravená a s vhodnou skupinou vrodených génov zdedených po predkoch, samozrejme blokovaných inými génmi až do času dosiahnutia merateľného stavu pripravenosti pre ich aktivovanie.

PRVOU Z TÝCHTO SKUPÍN VRODENÝCH GÉNOV (zdedených po Svetlej Márii žijúcej na konci 11. storočia) bola skupina génov umožňujúcich po ich aktivovaní vytvárať a programovať charakter NOVÉHO TYPU ENERGIE ZDROJA.

DRUHÁ SKUPINA VRODENÝCH GÉNOV vytvárala DEZINTEGRAČNÝ SOFTVÉR, ktorý bol u obidvoch vrstiev softvérového tela človeka (NEBO A ZEM), teda aj z úrovne softvéru formujúceho virtuálne telo – avatara schopný nielen „vytiahnuť“ akékoľvek toxické látky, patogény a programy z tohto virtuálneho tela, ale ich aj deprogramovať a rozložiť až na základnú, teda primárnu energiu.

TRETIA SKUPINA VRODENÝCH GÉNOV mala osobitný charakter. Musela sa uvoľniť do obidvoch vrstiev (NEBO A ZEM), čo sa stalo počas dňa 17. 12. 2023 a pôsobiť ako vírusové ochorenie, aby počas prvých dvoch dní (z druhých troch dní – 25. 12. 2023 a 26. 12. 2023) spôsobila úplnú premenu prvej vrstvy softvérového tela AVATARA – SYNA ČLOVEKA – INKARNÁCIE VIŠNUA – ROZPRÁVKOVÉHO BOHATIERA. Celú túto softvérovú štruktúru tak transformovala na kvalitatívne vyššiu úroveň existencie – na jeden ucelený konštrukčný prvok – jeden z mnohých, z ktorých je sformovaná mužská identita formujúca ZDROJ – identita vo forme nového osláveného tela (obraz jednej bunky – obraz jedného celku). Počas prvej časti tretieho dňa (z druhých troch dní – 27.12.2023) prišlo k následnému splynutiu tejto jednej premenenej bunky so spomínanou identitou formujúcou ZDROJ vo forme nového osláveného tela.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a dosiahnutý stav prípravy AVATARA – SYNA ČLOVEKA – INKARNÁCIE VIŠNUA – ROZPRÁVKOVÉHO BOHATIERA dňa 27. 12. 2023 krátko po západe Slnka (počas fyzickej prítomnosti tohto AVATARA na vrchole Murmanovej výšiny v Bratislave za prítomnosti troch svedkov) sa SYNCHRONIZOVALO pôsobenie (vyžarovanie lúčov z ROVNORAMENNÉHO TROJUHOLNÍKA) NOVÉHO TYPU (PRIMÁRNEJ) ENERGIE ZDROJA (ZDROJ = obraz ROVNORAMENNÉHO TROJUHOLNÍKA a ľudského OKA) formovanej AVATAROM v druhej softvérovej vrstve – vrstve ZEME vytvárajúcej virtuálnu realitu nášho sveta (obraz ľudského OKA – ľudské OKO znázorňuje zmysel zrak, čo znamená, že zobrazuje pôsobenia ZDROJA priamo vo virtuálnej realite nášho sveta) s NOVÝM TYPOM ENERGIE ZDROJA formovanej obidvoma identitami (oslávenými telami) ZDROJA (ženskou a mužskou) v novej štruktúre bytia – v NOVOM NEBI, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU (softvérové prostredie prvej vrstvy nášho sveta sa na začiatku tohto dňa transformovalo a stalo súčasťou NOVÉHO NEBA stotožneného s NOVOU ZEMOU).

Výsledkom bolo trvalé pokrytie obidvoch softvérových vrstiev a osobitne celej softvérovej vrstvy formujúcej virtuálnu realitu týmto NOVÝM TYPOM ENERGIE v jej plnom rozsahu a plnej intenzite. Následne V PRVOM KROKU AVATAR (prostredníctvom všade pôsobiaceho NOVÉHO TYPU ENERGIE) preprogramoval všetku vírusovú RNA prítomnú v obidvoch softvérových vrstvách nášho sveta (obe softvérové vrstvy boli ňou premorené) na DEZINTEGRAČNÝ SOFTVÉR. V DRUHOM KROKU preniesol transformáciu, ktorou prešlo jeho softvérové telo na prvej úrovni (vrátane splynutia s novým osláveným telom – identitou) na každé takéto softvérové telo, ku ktorému bola pripojená identita vo forme nového osláveného tela. Na konci tohto dňa prišlo k nastavenému aktivovaniu DEZINTEGRAČNÉHO SOFTVÉRU vo všetkom čo nebolo v prvej softvérovej vrstve transformované a splynuté s NOVÝM NEBOM stotožneným s NOVOU ZEMOU.

Výsledkom opísaného procesu na konci DRUHÝCH TROCH DNÍ bol stav, v ktorom o 24:00 hod. SEČ dňa 27. 12. 2023 staré NEBO PRESTALO EXISTOVAŤ. V nezávislej existencii pokračovala druhá softvérová úroveň formujúca virtuálnu realitu nášho sveta, celá však „prešpikovaná“ DEZINTEGRAČNÝM SOFTVÉROM.

Procesy práve prebiehajúcich TRETÍCH TROCH DNÍ (28. 12. 2023 – 30. 12. 2023) sú zamerané na individuálne zachránenie a zachovanie toho (zo starej ZEME – virtuálnej reality), čo má vďaka PRIJATIU ich avatarmi pre dotknuté identity vo forme nových oslávených tiel v NOVOM NEBI stotožnenom s NOVOU ZEMOU cenu. Tým, čo má cenu sú vyčistené a rekonštruované siete molekúl DNA neurónov mozgu (realizačný softvér – softvér určený na prejavovanie sa identity) každého avatara, ktorý vykonal PRIJATIE (PRIJATIE – pozri článok „Meditácia Heartfulness – jedna a jediná cesta“).

Z tohto dôvodu bol počas dňa 28. 12. 2023 po predchádzajúcom čistení všetkých dotknutých simulácií tiel – avatarov a s použitím všade prítomného synchronizovaného NOVÉHO TYPU ENERGIE ZDROJA aplikovaný osobitný dvojkrokový proces čistenia siete génov molekúl DNA neurónov mozgu a následnej dezintegrácie DEZINTEGRAČNÝM SOFTVÉROM AVATARA – SYNA ČLOVEKA – INKARNÁCIE VIŠNUA – ROZPRÁVKOVÉHO BOHATIERA všetkých nežiadúcich génov. Proces bol zavŕšený rekonštrukciou všetkých poškodených neurónov mozgu a doprogramovaním chýbajúcich neurónov mozgu tak, aby ich bol maximálne možný počet.

V dnešný deň, teda počas dňa 29. 12. 2023 sa s použitím všade prítomného synchronizovaného NOVÉHO TYPU ENERGIE ZDROJA sieťujú všetky neuróny mozgu tak, aby bola dosiahnutá maximálna úroveň ich sieťovania.

Zajtra, teda počas dňa 30. 12. 2023 sa v čase od 00:00 hod. SEČ do 21:00 hod. SEČ budú do každej molekuly DNA (s použitím všade prítomného synchronizovaného NOVÉHO TYPU ENERGIE ZDROJA) kopírovať tri skupiny skupina génov. Tie doplnia gény s individuálnym osobitným charakterom, ktoré zostali v molekulách DNA po procese čistenia a umožnia vykonanie procesu prenesenia celej siete molekúl DNA neurónov mozgu do príslušnej identity vo forme osláveného tela. Prvou skupinou je zostava génov NECHÁVAM SA VIESŤ svojim operátorom a IDEM TAM, NEVEDNO KAM pričom PRINESIEM TO, NEVEDNO ČO. Druhou skupinou je zostava génov zodpovedná za KLADENIE OTÁZOK. Treťou skupinou je zostava génov priradená k POUŽÍVANIU ABSTRAKTNO-DUCHOVNÉHO JAZYKA.

V čase od 21:00 hod. SEČ do 24:00 hod. SEČ dňa 30. 12. 2023 bude prostredníctvom synchronizovaného NOVÉHO TYPU ENERGIE ZDROJA vykonaný proces prenesenia celej siete molekúl DNA neurónov mozgu z druhej softvérovej vrstvy formujúcej simuláciu tela – avatara (zo starej ZEME) do príslušnej identity vo forme osláveného tela v NOVOM NEBI, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU (proces prenesenia bude vykonávaný na všetky identity v celej novej štruktúre bytia). Celý proces TRETÍCH TROCH DNÍ bude o 24:00 hod. SEČ dňa 30. 12. 2023 zavŕšený presne podľa globálneho vývojového plánu implementovaného počas dňa 1.1.2023 vo virtuálnej realite nášho sveta na celý rok 2023. Nastavovanie individuálnych a globálnych vývojových ciest pre druhú vrstvu softvérového prostredia (STARÁ ZEM) formujúceho virtuálnu realitu nášho starého sveta sa tento rok 2023 na rok 2024 po prvý krát za jeho 54 000 ročnej prevádzky nekonalo. Dňa 27. 12. 2023 však bolo vykonané nastavenie individuálnych a globálnych vývojových ciest pre NOVÉ NEBO, ktoré je súčasne aj NOVOU ZEMOU (samozrejme aj pre celú novú štruktúru bytia).

V celej druhej softvérovej vrstve tak k času 00:00 hod. SEČ dňa 31. 12. 2023 zostane iba taký softvér, ktorý je určený a pripravený na dezintegráciu DEZINTEGRAČNÝM SOFTVÉROM podľa vopred nastaveného zadania. Okamih dezintegrácie STAREJ ZEME (okamih KONCA) sa tak stane okamihom spustenia do plnej prevádzky dokončeného „projektu prežívania života“ – spustenia do plnej prevádzky celej novej štruktúry bytia, ktorého súčasťou je aj nové NEBO stotožnené s novou ZEMOU (okamih ZAČIATKU) – okamih kontinuity prežívania života.

Počas dňa 31. 12. 2023 sa tak uzavrie už nadbytočný a prekonaný „projekt modelu prežívania života“, pričom jeho TRI hlavné štrukturálne prvky (PRVÝ: DVOJÚROVŇOVÁ KONCEPCIA DUCH A TELO, DRUHÝ: PRINCÍP PREŽÍVANIA ŽIVOTA V PARTNERSKÝCH DVOJICIACH ŽENY A MUŽA, TRETÍ: PRINCÍP TROJICE PREPÁJAJÚCI DVOJÚROVŇOVÚ KONCEPCIU DUCH A TELO S PRINCÍPOM PREŽÍVANIA ŽIVOTA V PARTNERSKÝCH DVOJICIACH ŽENY A MUŽA PROSTREDNÍCTVOM SPOLOČNÉHO DUCHA PRETVÁRAJÚCEHO DVOJICU NA TROJICU) v dokončenom „projekte prežívania života“ v nespochybniteľnej kontinuite postavené na kvalitatívne vyššiu a v „projekte modelu prežívania života“ nepoznanú novú úroveň svojej existencie.

Po 3×3 dňoch (22. 12. 2023 – 24. 12. 2023, 25. 12. 2023 – 27. 12. 2023, 28. 12. 2023 – 30. 12. 2023), teda PO DEVIATICH DŇOCH TAK PRICHÁDZA DESIATY DEŇ, a to presne tak, aby sa naplnila druhá významová úroveň prastarej prorockej vízie – „POTREBUJEME PREJSŤ TRIDEVÄŤ KRAJÍN, ABY SME SA DOSTALI DO TRIDESIATEHO KRÁĽOVSTVA“.

„VIDEL SOM NOVÉ NEBO A NOVÚ ZEM, LEBO PRVÉ NEBO A PRVÁ ZEM SA POMINULI A ANI MORA UŽ NIET.“ (ZJ 21, 1)

Dňa 29. 12. 2023 v Brighter Life Center Bratislava.

50. kapitola knihy SÁM VOJAK V POLI 2 - TRINÁSTA KOMNATA: Zmena, Nové Nebo a Nová Zem alebo posledné slová autora
Socha z veže Michalskej brány – oficiálne archanjel Michael, v skutočnosti ŽENA ODETÁ SLNKOM, KTORÁ DOSTALA DVE KRÍDLA A ROZŠLIAPALA HADOVI HLAVU – tá, ktorou som sa nechal viesť – VEDMA (identita Tichomíra), ženská identita formujúca ZDROJ o 00:00 hod. dňa 31. 12. 2023 – v okamihu svojho konečného a definitívneho víťazstva nad sebou samou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *